UBND huyện Bắc Quang, Hà Giang tuyển dụng công chức xã năm 2018

12/02/2018

359-Thông-báo-tuyển-dụng-công-chức-xã-năm-2018_Page_1 359-Thông-báo-tuyển-dụng-công-chức-xã-năm-2018_Page_2 359-Thông-báo-tuyển-dụng-công-chức-xã-năm-2018_Page_3

Nguồn tin: bacquang.hagiang.gov.vn