UBND huyện Bạch Thông, Bắc Kạn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

26/10/2018

Nhằm tuyển chọn đội ngũ công chức cấp xã bảo đảm đầy đủ về phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ thời kỳ mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo từng vị trí, chức danh công chức. Bố trí, sắp xếp, chuẩn hóa đội ngũ công chức các xã, thị trấn đầy đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng; xây dựng nguồn cán bộ, công chức kế cận, kịp thời thay thế khi có sự biến động về cán bộ, công chức.

Ngày 24/10/2018, UBND huyện ban hành Kế hoạch số:152 /KH-HĐTD về việc tuyển dụng công chức cấp xã huyện Bạch Thông năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu, trong đó:

– Chỉ huy trưởng Quân sự: 01 chỉ tiêu.

– Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường: 01 chỉ tiêu.

– Tư pháp – Hộ tịch: 01 chỉ tiêu

– Văn hóa – Xã hội: 02 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 24/10/2018 đến hết ngày 24/11/2018 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Bạch Thông.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

152_signed-1

152_signed-2 152_signed-3 152_signed-4

152_signed-5 152_signed-6 152_signed-7

152_signed-8 152_signed-9 152_signed-10 152_signed-11

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

152_signed-12

Nguồn tin: bachthong.backan.gov.vn