UBND huyện Bình Lục, Hà Nam tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2022

29/04/2022

UBND huyện Bình Lục, Hà Nam tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 119 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 29/04/2022 đến hết ngày 28/05/2022

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Bình Lục, Hà Nam

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: binhluc.hanam.gov.vn