UBND huyện Gò Dầu, Tây Ninh tuyển dụng giáo viên năm học 2019 – 2020 (đợt 2)

18/11/2019

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức xét tuyển công chức, viên chức; xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 430/QĐ-SNV ngày 08/11/2019 của Sở Nội vụ Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục năm học 2019 – 2020 (đợt 02) của Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu;

Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu thông báo tiếp nhận xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2019 – 2020 (đợt 2) như sau:

1. Đối tượng.

Là công dân Việt Nam đã tốt nghiệp các Trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm hoặc các Trường đại học khác theo chuyên ngành, vị trí việc làm cần tuyển dụng.

2. Chỉ tiêu cụ thể.

Tuyển dụng 57 viên chức: Mầm non: 34 giáo viên và Ngành Tiểu học: 18 giáo viên, chia ra: Giáo viên tiểu học: 16; giáo viên tin học: 02; Ngành Trung học cơ sở: 05 giáo viên: giáo viên Lý: 02; giáo viên Nhạc: 01; giáo viên Địa: 01 và giáo viên Ngữ văn: 01 để bố trí công tác giảng dạy tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện. (Nhu cầu từng trường kèm theo)

3. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển:

3.1 Điều kiện chung:

– Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

+ Có tuổi đời từ 18 trở lên. Có Phiếu đăng ký dự tuyển. Có lý lịch rõ ràng.

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

+ Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái quy định của pháp luật.

– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.2 Tiêu chuẩn ngạch cụ thể đối với từng vị trí:

Ngoài việc đảm bảo các điều kiện chung nêu trên, điều kiện cụ thể để tuyển dụng cho từng vị trí việc làm như sau:

* Giáo viên mầm non hạng IV (Mã số: V.07.02.06)

– Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc hoặc trình độ tương đương theo quy định.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc trình độ tương đương theo quy định

* Giáo viên tiểu học hạng IV (Mã số: V.07.03.09)

– Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm tiểu học hoặc trung cấp sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc hoặc trình độ tương đương theo quy định.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc trình độ tương đương theo quy định.

Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Mã số V.07.04.12)

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên hoặc cao đẳng các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc hoặc trình độ tương đương theo quy định.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc trình độ tương đương theo quy định.

4. Nội dung và hình thức tổ chức xét tuyển viên chức.

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

4.1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm;

Sơ tuyển: Trao đổi trực tiếp với người dự tuyển để xác định giọng nói và phát âm rõ ràng, đảm bảo nếu thí sinh trúng tuyển được tuyển dụng tham gia giảng dạy học sinh có thể nghe và tiếp thu được. Những thí sinh chưa đảm bảo điều kiện giọng nói, phát âm thì Hội đồng tuyển dụng viên chức trả lại hồ sơ và lệ phí dự tuyển.

Sau khi kiểm tra phiếu đăng ký và tiến hành sơ tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

4.2. Vòng 2

Thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển:

– Hình thức và nội dung: Thực hành soạn giáo án cho một tiết dạy học trên lớp theo chương trình giáo dục hiện hành, nội dung được thực hiện trên giấy viết;

– Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian thi thực hành: 90 phút.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành.

5. Xác định người trúng tuyển.

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thực hành quy định từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thực hành tại vòng 2.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng viên chức không hoàn trả hồ sơ dự tuyển cho thí sinh (kể cả trong trường hợp người dự tuyển không trúng tuyển).

6. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

*Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định.

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

7. Thành phần hồ sơ; lệ phí xét tuyển, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

7.1. Thành phần hồ sơ dự tuyển:

– Vòng 1: Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP đính kèm). Phô tô văn bằng, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ (không công chứng)

– Vòng 2: Sau khi được công bố đủ điều kiện dự tuyển, người dự tuyển phải nộp đầy đủ hồ sơ dự tuyển cụ thể như sau:

+Sơ yếu lý lịch, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức đang công tác trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu đính kèm).

+ Bản sao giấy khai sinh.

* Phô tô công chứng các loại giấy tờ sau:

+ Bằng tốt nghiệp chuyên môn (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019) và bảng điểm kèm theo.

+ Chứng chỉ Tin học.

+ Chứng chỉ Ngoại ngữ.

+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có).

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên, có giá trị trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

+ 02 phong thư có dán tem thư và ghi rõ địa chỉ người nhận.

* Các loại giấy tờ trên phải đầy đủ, sạch sẽ, không tẩy xóa và đựng trong bì hồ sơ do cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành.

7.2. Lệ phí xét tuyển, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

– Lệ phí tuyển dụng: 500.000 đồng/ thí sinh (Theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 của  Bộ Tài chính).

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/12/2019.

7.3 Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Gò Dầu.

8. Thời gian dự kiến tổ chức xét tuyển

– Từ ngày 12/11/2019 thông báo điều kiện, chỉ tiêu xét tuyển trên Báo Tây Ninh và trên cổng thông tin điện tử của phòng Giáo dục và Đào tạo địa chỉ: pgdgodau.giaoductayninh.vn

– Từ ngày 12/11/2019 đến 12/12/2019: Nhận phiếu đăng ký dự tuyển  của người dự tuyển.

– Vòng 1: Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, sơ tuyển. Ngày 14/12/2019

Địa điểm: Hội trường phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò Dầu, (số điện thoại liên hệ: 027663. 853.119).

Đối tượng: Tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức năm học 2019 – 2020 (đợt 2).

– Ngày 16/12/2019: Niêm yết công khai danh sách người đủ điều kiện dự tuyển Vòng 2 tại trên cổng thông tin điện tử của phòng Giáo dục và Đào tạo địa chỉ: pgdgodau.giaoductayninh.vn và tại cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo.

 – Vòng 2: Ngày 22/12/2019:

+ Sáng lúc 07 giờ 00: Thí sinh tập trung sinh hoạt nội quy kiểm tra, sát hạch tại Trường  Tiểu học Thị Trấn Gò Dầu.

+ Chiều lúc 09 giờ 00: Thực hành soạn giáo án một tiết học trên lớp theo chương trình giáo dục hiện hành được thực hiện trên giấy viết.

– Ngày 26/12/2019: Niêm yết danh sách kết quả kiểm tra sát hạch, danh sách dự kiến người trúng tuyển.

– Từ ngày 27/12/2019 đến 10/01/2020: Tiến hành hoàn tất các thủ tục xét tuyển gửi Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt công nhận kết quả xét tuyển.

– Ngày 15/01/2020: Triển khai quyết định phân công giáo viên về đơn vị.

Mọi chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, chỉ tiêu, thủ tục và hồ sơ được niêm yết tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, trang thông tin điện tử của huyện (godau.tayninh.gov.vn), trang thông tin của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (pgdgodau.giaoductayninh.vn) hoặc liên hệ bộ phận tổ chức cán bộ phòng Giáo dục và Đào tạo, điện thoại số 0276.3853119 để được hướng dẫn.

Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu xin trân trọng thông báo./.

Bảng chi tiết nhu cầu tuyển dụng (Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Nguồn tin: tayninh.edu.vn