UBND huyện Lai Vung, Đồng Tháp thông báo tuyển dụng công chức cấp xã, thị trấn năm 2015

15/08/2015

[slideshare id=51659985&doc=31tb-ubnd-150815020821-lva1-app6891&type=d]

 

**Tệp đính kèm: Chi tiết