UBND huyện Mộc Châu, Sơn La tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự năm 2019

06/06/2019

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng l1 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bỗổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tô dân phó;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyến dụng công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của liên bộ: Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng về hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyên dụng công chức xã, phường, thị trắn trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐÐ-UBND ngày 01/01/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Sơn La;

Thực hiện Công văn số 1382/SNV- XDCQ&CTTN ngày 30/10/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn số 1024/HD-SNV ngày 19/9/2016 của Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung liên quan đến Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh Sơn La; UBND huyện Mộc Châu xây dựng Kế hoạch công chức Chỉ huy trưởng Quân sự trên địa bàn huyện Mộc Châu năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyển dụng công chức cấp xã đã được giao đảm bảo đủ về số lượng, đúng chức danh, góp phần xây dựng đội ngũ công chức xã có chuyên môn nghiệp vụ tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

2.Yêu cầu

– Việc tuyển dụng phải đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, thực hiện chính sách ưu tiên theo đúng pháp luật.

– Tổ chức tuyên truyền, thông báo rộng rãi bằng nhiều hình thức để các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn biết và tham dự đăng ký tuyển dụng.

II. KẾ HOẠCH TUYẾN DỤNG

1. Thực trạng biên chế được giao

Căn cứ Quyết định số 01/QĐÐ-UBND ngày 01/01/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị tr ấn trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trần thuộc tỉnh “Sơn La; huyện Mộc Châu được giao tổng số biên chế của UBND các xã, thị trấn là 365 biên chế, trong đó cán bộ là 160 người, công chức là 205 người.

Đến thời điểm tháng 6/2019, tổng số biên chế hiện đang làm việc: 338 người, trong đó có 154 cán bộ, 184 công chức (rong đó 08 công chức Trưởng Công an xã là Công an chính quy đảm nhiệm).

Tổng số biên chế hiện có thấp hơn so với chỉ tiêu biên chế được giao: 27 biên chế (gồm 06 biên chế cán bộ, 21 biên chế công chức); trong đó sô lượng biên chế công chức đang thiếu cụ thể như sau:

– Công chức Chỉ huy trưởng Quân sự: 05 biên chế (gồm các xã: Chiêng Hắc, Hua Păng, Lóng Sập, Quy Hướng, Chiêng Sơn).

– Công chức Văn hoá – Xã hội, Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường, Văn phòng – Thống kê, Tư pháp – Hộ tịch: 16 biên chế.

2. Kế hoạch tuyến dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự trên địa bàn huyện Mộc Châu năm 2019

2.1. Số lượng chỉ tiêu cần tuyển dụng

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, đối với chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã chỉ bố trí 01 người đảm nhiệm, đồng thời để kịp thời bổ sung công chức Chỉ huy trưởng Quân sự tại những nơi thật sự cân thiết, không thể bỗ trí công chức khác kiêm nhiệm theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Mộc Châu kính đề nghị Sở Nội vụ xem xét, cho ý kiến về kế hoạch tuyên dụng đối với 05 chỉ tiêu công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã tại 05 xã: Chiềng Hắc, Hua Păng, Lóng Sập, Quy Hướng, Chiềng Sơn.

3. Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyến

– Điều kiện để xem xét, bổ nhiệm phải trong diện quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã.

– Điều kiện và các tiêu chuẩn tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã được thực hiện theo quy định tại Điều 17, Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT- BNV-BQP ngày 10/4/2013 của liên bộ: Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng về hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bó trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn; các tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn cụ thể và điều kiện đăng ký dự tuyển khác tại Điều 3, Điều 4, Điều 5, Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh Sơn La và các văn bản hướng dẫn hiện hành, cụ thể như sau:

3.1. Tiêu chuẩn chung

– Thực hiện theo quy định tại Khoản ], Điều 1, 34/2019/NĐ- CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đồi, bố sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cập xã, ở thôn, tổ dân phó.

– Bảo đảm tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1, Điều 2 và năng lực thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 4, Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyên dụng công chức xã, phường, thị trấn.

3.2. Tiêu chuẩn cụ thể

– Phải có bằng tốt nghiệp trình độ Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở trở lên.

– Có năng lực tham mưu cho cấp ủy, UBND cấp xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng – an ninh và phòng thủ dân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn cấp Xã.

– Tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền cấp xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự ở cấp xã.

4. Đối tượng xét tuyên

4.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông.

– Có đơn dự tuyên, có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Có đủ sức khỏe đề thực hiện nhiệm vụ;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

4.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyến:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyêtđịnh vê hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

5. Hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển.

Tuyển dụng đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thông qua việc xét các điêu kiện đăng ký dự tuyên theo quy định. Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã theo đề nghị bằng văn bản của Chủ tịch UBND cấp xã sau khi thống nhất với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện.

6. Quy trình, thủ tục

Trình tự, thủ tục tuyển dụng và các nội dung liên quan đến xét tuyển công chức cấp xã thực hiện theo quy định tạ Nghị định sô 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ; Quyết định sô 16/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh Sơn La; Hướng dân sô 1024/HD-SNV ngày 19/9/2016 của Sở Nội vụ.

7. Thời gian tuyến dụng

– Dự kiến thời gian thu hồ sơ: Bắt đầu từ tháng 7 năm 2019.

– Dự kiến tổ chức xét tuyển và hoàn thành: Trong Quý III năm 2019.

8. Hồ sơ dự tuyến, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

– Phiếu đăng ký dự tuyển (người có nhu câu dự xét tuyến khi đến nộp hồ sơ nhận Phiêu đăng ký dự tuyên đại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Mộc Cháu).

– Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hỗ sơ dự tuyên.

– Bản sao chứng thực Giấy khai sinh. – Bản sao chứng thực: Bằng tốt nghiệp THPT, các chứng chỉ, bằng tốt nghiệp, bảng điểm chuyên ngành dự tuyến (Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nếu chưa cấp bằng).

– Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế có thâm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyến.

– Bản sao công chứng: Giấy chứng nhận Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Thương binh, Bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh; con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học, con của Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động: Quyết định xuất ngũ; Giấy chứng nhận hoàn thành đội viên xung phong, tri thức trẻ tại khu vực miền núi từ đủ 24 tháng trở lên và các giấy tờ ưu tiên khác (ếu có).

– 02 phong bì dán tem, ghi rõ tên, địa chỉ liên lạc và số điện thoại.

9, Địa điểm nộp hồ sơ

Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Mộc Châu (trong giờ hành chính).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nội vụ

– Tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản thực hiện quy trình xét tuyên công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2019 theo đúng quy định hiện hành.

– Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển từ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện; cập nhật, tổng hợp, lập danh sách hồ sơ đăng ký tuyển dụng.

– Thông báo tuyển dụng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện; gửi thông báo tuyển dụng tới UBND các xã; niêm yết thông báo tuyển dụng tại trụ sở làm việc của UBND huyện, UBND các xã, Phòng Nội vụ trong thời gian thu nhận hồ sơ đề các đối tượng dự thi biết, nộp hồ sơ dự tuyến.

– Tham mưu cho UBND huyện đề nghị sở Nội vụ thành lập Ban Giám sát theo quy định.

– Tham mưu cho UBND huyện thực hiện các nghiệp vụ khác liên quan đên công tác tuyên dụng theo quy định của pháp luật.

– Báo cáo kết quả tuyển dụng với Thường trực huyện uỷ, Sở Nội vụ.

2. UBND các xã, trị trấn

– Thông báo và niêm yết công khai kế hoạch tuyển dụng công chức xã của UBND huyện rộng rãi trên địa bàn toàn xã.

– Tham gia giám sát quá trình tuyển dụng của Hội đồng xét tuyển để đảm bảo công khai, minh bạch.

– Tiếp nhận và bố trí công việc đối với người trúng tuyển khi có quyết định tuyên dụng của UBND huyện.

Nguồn tin: sonla.gov.vn