UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020

17/02/2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/9/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị (sau đây viết tắt là Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013); Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức; Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013; Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 quy định về phân cấp quản lý viên chức; Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 về việc phê duyệt kế hoạch tiếp công chức 6 tháng cuối năm 2020; Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 về việc phê duyệt kế hoạch tiếp viên chức 6 tháng cuối năm 2020;

Ủy ban nhân dân huyện Na Hang thông báo Kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020, như sau:

I. CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TIẾP NHẬN

1. Số lượng chỉ tiêu tiếp nhận: 05 chỉ tiêu (có biểu chi tiết kèm theo).

2. Điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận

– Bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tiếp nhận và đảm bảo các yêu cầu quy định tại Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013.

– Được sự nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

– Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Hồ sơ dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013).

– Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của người dự tuyển có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đang công tác.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ.

– Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

– Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đang quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– 02 phong bì có dán tem ghi tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 30/01/2021 đến hết ngày 28/02/2021 (trừ các ngày nghỉ Tết Nguyên đán); lưu ý: Hồ sơ dự tuyển đã nộp không trả lại.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Na Hang (Phòng 301, tầng 3, trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Na Hang);

Người nhận hồ sơ: Ông Nguyễn Văn Diện, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Na Hang; số điện thoại liên hệ: 864.889

3. Trình tự, thủ tục tiếp nhận: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện: Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của huyện; Bộ phận một cửa về Kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức viên chức 6 tháng cuối năm

2.  Phòng Nội vụ

– Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, Sở Nội vụ.

– Thẩm định hồ sơ của người dự tuyển; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quy trình tiếp nhận công chức, viên chức; báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

– Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch lập dự toán kinh phí tổ chức kiểm tra, sát hạch, trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định.

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Thẩm định dự toán tổ chức tổ chức kiểm tra, sát hạch, trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định.

4. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện: Thông báo công khai Thông báo này trên các phương tiện thông tin đại chúng và Trang thông tin điện tử huyện Na

5. Các cơ quan, đơn vị, trường học, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan và niêm yết công khai Thông báo tại trụ sở làm việc.

Trên đây là nội dung Thông báo Kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân huyện Na Hang 6 tháng cuối năm 2020.

***** Phụ lục chi tiết vị trí tuyển dụng:

( Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn