UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019

13/01/2020

Căn vứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức; Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013;

Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tỉnh Tuyên Quang năm 2019;

Ủy ban nhân dân huyện Na Hang thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019, cụ thể như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục

thường xuyên: 02; Trung tâm Phát triển quỹ đất: 01).

(Có biểu chi tiết kèm theo).

II. Điều kiện người đăng ký dự tuyển; hình thức tuyển dụng

1. Điều kiện dự tuyển:

Người dự tuyển vào làm viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập phải có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức.

2. Hình thức tuyển dụng

2.1. Xét tuyển

Đối tượng xét tuyển:

– Những người được cử đi học theo chế độ cử tuyển của tỉnh đã tốt nghiệp, có trình độ chuyên môn đúng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Những người thuộc đối tượng chính sách, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, có trình độ chuyên môn đúng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Những người thuộc đối tượng thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao của tỉnh quy định tại Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại học, giai đoạn 2017 – 2021, có trình độ chuyên môn đúng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Những người thuộc đối tượng: Con liệt sỹ; con thương binh, con bệnh binh, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị mất khả năng lao động 81% trở lên, có trình độ chuyên môn đúng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Nội dung, hình thức xét tuyển

Thực hiện theo quy định tại khoản 5, Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Cụ thể, việc xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

2.2. Thi tuyển

Đối tượng thi tuyển

Thi tuyển đối với các trường hợp đủ điều kiện dự tuyển viên chức theo quy định (bao gồm cả các trường hợp đã dự xét tuyển nhưng không đạt, trừ vị trí việc làm hết chỉ tiêu tuyển dụng do người dự xét tuyển đã trúng tuyển).

Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển:

Thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, cụ thể việc thi tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng:

– Vòng 1: Thi trắc nghiệm, được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 02 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút (thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ).

* Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau: + Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.+

+ Người dự tuyển làm viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

* Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

– Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

+ Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

+ Hình thức thi: Thi viết.

III. Ưu tiên trong tuyển dụng, cách tính điểm và xác định người trúng tuyển

Thực hiện theo quy định tại khoản 4, khoản 6, Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

IV. Hồ sơ dự tuyển và thời gian nhận hồ sơ dự tuyển

1. Hồ sơ dự tuyển

Mỗi thí sinh dự tuyển chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng tại một đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng; hồ sơ dự tuyển gồm có:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ).

– Văn bản, giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng xét tuyển (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– 05 phong bì dán tem, có ghi địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển hoặc người nhận thay.

Hồ sơ dự tuyển phải đủ các thành phần nêu trên. Hồ sơ không đủ thành phần nêu trên hoặc nộp từ 02 hồ sơ dự tuyển vào các vị trí tuyển dụng khác nhau là hồ sơ không hợp lệ và không đủ điều kiện dự tuyển.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 08/01/2020 đến hết ngày 07/02/2020 (trong giờ hành chính).

–  Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Na Hang (Phòng 301, tầng 3, Nhà làm việc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Na Hang); địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; số điện thoại liên hệ: 02073.864.889.

V. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng: Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng có thông báo sau.

VI. Lệ phí tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

VII. Tổ chức thực hiện

– Phòng Nội vụ niêm yết công khai Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Na Hang năm 2019 tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện; tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ của người dự tuyển gửi Sở Nội vụ theo quy định.

– Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao đăng tải Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Na Hang năm 2019 trên Trang Thông tin điện tử của huyện và các phương tiện thông tin đại chúng.

– Các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở làm việc.

Trên đây là Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Na Hang năm 2019./.

*****Phụ lục chi tiết (bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn