UBND huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa thông báo tiếp nhận công chức đến công tác tại UBND huyện

15/05/2019

Xét tình hình thực tế, số biên chế hiện có và thực trạng đội ngũ công chức tại cơ quan, UBND huyện Ngọc Lặc thông báo tiếp nhận cán bộ, công chức hiện đang công tác tại các đơn vị trong tỉnh và ngoài tỉnh có nguyện vọng về công tác tại UBND huyện Ngọc Lặc, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm hiện đang thiếu tại cơ quan UBND huyện Ngọc Lăc.

Nguồn tin: ngoclac.thanhhoa.gov.vn