UBND huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021

16/04/2021

UBND huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 77 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 UBND huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021

UBND huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 UBND huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 UBND huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 UBND huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021

UBND huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 UBND huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 UBND huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 UBND huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: phụ lục

Nguồn tin: phuyen.sonla.gov.vn