UBND huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019

11/10/2019

UBND huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 như sau:

UNBD huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019

UNBD huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019

UNBD huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019

Nguồn tin: tanphudong.tiengiang.gov.vn