UBND huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2022

14/12/2022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT- BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế về tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Công văn số 18171/UBND-THKH ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn;
Thực hiện Kế hoạch số 5322/KH-UBND ngày 02/11/2022 của UBND huyện Triệu Sơn về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn năm 2022; UBND huyện Triệu Sơn thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2022, như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG
Về số lượng, cơ cấu cần tuyển dụng: 67 chỉ tiêu, gồm:
1. Cấp mầm non: 03 chỉ tiêu giáo viên mầm non.
2. Cấp tiểu học: 64 chỉ tiêu, trong đó:
– Giáo viên Văn hóa tiểu học: 50 người;
– Giáo viên Tiếng Anh tiểu học: 14 người.
II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:
Đảm bảo theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các quy định, cụ thể:
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có bằng cấp, chứng chỉ phù hợp, đảm bảo điều kiện của vị trí đăng ký dự tuyển (Cụ thể theo Mục 2. Yêu cầu cụ thể về trình độ chuyên môn tại Công văn này);
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Yêu cầu cụ thể về từng vị trí việc làm như sau:
2.1. Đối với giáo viên mầm non hạng III – Mã số V.07.02.26:
Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.
2.2. Đối với giáo tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29:
Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó:
– Đối với giáo viên văn hóa tiểu học: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.
– Đối với giáo viên dạy môn Tiếng Anh: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Tiếng Anh hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 hoặc theo Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Lưu ý: Đối với thí sinh có nhiều trình độ đào tạo phù hợp với vị trí xét tuyển: Được lựa chọn một trình độ để đăng ký xét tuyển. Sau khi trúng tuyển được xếp lương, mã ngạch theo trình độ thí sinh đã đăng ký xét tuyển.
3. Hình thức và nội dung tuyển dụng: Xét tuyển.
3.1. Hình thức xét tuyển viên chức:
Thực hiện việc xét tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế về tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
3.2. Nội dung xét tuyển viên chức:
Xét tuyển viên chức được thực hiện 2 vòng như sau:
a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định tại khoản b, mục này.
b) Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm kiến thức chung, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển.
c) Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh có thời gian không quá 15 phút để chuẩn bị).
d) Thang điểm: 100 điểm.
e) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm phỏng vấn.
4. Đối tượng ưu tiên trong xét tuyển viên chức:
– Thực hiện theo quy định tại Điều 6. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
– Ưu tiên xét trúng tuyển trước các đối tượng đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập đã được Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn ký hợp đồng lao động có đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội làm chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện trước ngày 31/12/2015 và người đang hợp động lao động theo Quyết định số 60/2011/QĐTTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
Sau khi thực hiện việc xét tuyển đối với các đối tượng nêu trên, nếu vẫn còn chỉ tiêu biên chế thì thực hiện xét tuyển đến các đối tượng khác theo kết quả điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.
5. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:
5.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
b) Có điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
5.2. Trường hợp có từ 2 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
5.3. Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ thi tuyển lần sau.
6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
– Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
– Các thí sinh đăng ký dự xét tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình; trường hợp khai man hồ sơ, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và bị hủy bỏ kết quả xét tuyển; trường hợp đã có quyết định tuyển dụng, người trúng tuyển sẽ bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng.
Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự xét tuyển tại một vị trí tuyển dụng. Sau ngày chốt hồ sơ, Hội đồng xét tuyển sẽ kiểm tra dữ liệu nộp hồ sơ của người dự tuyển, nếu người dự tuyển nộp hồ sơ vào từ 2 vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi.
7. Địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ:
a) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 14/01/2023, trong giờ hành chính các ngày làm việc.
b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ, tầng 3, Trụ sở UBND huyện Triệu Sơn, phố Lê Lợi, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
8. Lệ phí xét tuyển: 400.000 đồng/thí sinh (Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TTBTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài Chính, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).
III. CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN QUÁ TRÌNH TUYỂN DỤNG
Hội đồng tuyển dụng sẽ đăng tải các thông tin liên quan đến kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện Triệu Sơn (http//www.trieuson.gov.vn) về nội dung ôn tập, địa điểm thời gian tổ chức xét tuyển, đề nghị cá nhân có nhu cầu đăng ký dự tuyển thường xuyên cập nhật để nắm bắt thông tin và thực hiện.
Thông báo này được niêm yết tại Trụ sở UBND huyện Triệu Sơn và Trụ sở UBND các xã, thị trấn; Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện; các trường học trên địa bàn huyện. Thông báo công khai trên sóng phát thanh của huyện; Ban biên tập website Triệu Sơn đăng tải đầy đủ, kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của huyện và đăng trên Báo Thanh Hóa.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, mọi tổ chức, cá nhân phản ánh trực tiếp về Phòng Nội vụ huyện Triệu Sơn để tổng hợp báo cáo UBND huyện kịp thời xử lý theo quy định.

Nguồn tin: trieuson.gov.vn