UBND huyện Trực Ninh, Nam Định tuyển dụng công chức cấp xã, thị trấn năm 2018

29/10/2018

UBND huyện Trực Ninh, Nam Định tuyển dụng công chức cấp xã, thị trấn năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu, gồm:

– Công chức Văn phòng – thống kê: 06 chỉ tiêu.

– Công chức Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường; Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường: 03 chỉ tiêu.

– Công chức Tài chính – kế toán: 02 chỉ tiêu.

– Công chức Tư pháp – hộ tịch: 05 chỉ tiêu.

– Công chức Văn hóa – xã hội: 07 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 26/10/2018 đến hết ngày 24/11/2018.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Trực Ninh.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Scan 871-1

Scan 871-2 Scan 871-3 Scan 871-4

Scan 871-5 Scan 871-6 Scan 871-7

Scan 871-8 Scan 871-9

Scan 871-10

Nguồn tin: trucninh.namdinh.gov.vn