UBND huyện Tuần Giáo, Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2019

07/06/2019

UBND huyện Tuần Giáo, Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu, trong đó:

– Viên chức sự nghiệp Văn hóa và Thông tin: 01 chỉ tiêu.

– Viên chức sự nghiệp Ban quản lý dự án các công trình: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 10/06/2019 đến ngày 10/07/2019.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Tuần Giáo.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: tuangiao.gov.vn