UBND huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên năm 2020

22/05/2020

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 958/SNV-CCVC ngày 18/5/2020 về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Vĩnh Lộc (kèm theo Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 19/02/2020 của UBND huyện Vĩnh Lộc và Công văn số 1234/SGDĐT-TCCB ngày 07/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ tại Công văn số 958/SNV-CCVC ngày 18/5/2020 về kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Vĩnh Lộc; giao Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc xây dựng Phương án để thực hiện tuyển dụng viên chức đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định với các nội dung chính như sau:

1.1. Về số lượng, cơ cấu cần tuyển: 89 người

a) Khối Mầm non: 72 người.

– Vị trí giáo viên mầm non: 72 người.

b) Khối Tiểu học: 17 người, trong đó:

– Vị trí giáo viên tiểu học dạy Văn hóa: 10 người.

– Vị trí giáo viên tiểu học dạy Tiếng Anh: 07 người.

1.2. Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012, Khoản 1 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và các quy định hiện hành của nhà nước. Trong đó yêu cầu về vị trí việc làm như sau:

– Đối với giáo viên mầm non: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp sư phạm mầm non; Cao đẳng sư phạm mầm non; Đại học sư phạm mầm non;

– Đối với giáo viên tiểu học: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học công lập theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập, trong đó:

+ Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa: Yêu cầu tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm tiểu học, Đại học sư phạm tiểu học.

+ Giáo viên tiểu học dạy Tiếng Anh: Yêu cầu tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Tiếng Anh, Đại học sư phạm Tiếng Anh hoặc tốt nghiệp Cao đẳng Tiếng Anh, Đại học Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

2. Về hình thức tuyển dụng: Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, trong đó:

Ưu tiên xét tuyển trước đối với:

– Người đang hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã được Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 27/7/2015, trong chỉ tiêu biên chế; có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng; trong 03 năm liên tục gần nhất hợp đồng làm giáo viên được Thủ trưởng đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Giáo viên mầm non đang hợp đồng theo Quyết định số 60/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 và Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ; giáo viên tiểu học dạy Tiếng Anh đang hợp đồng theo Quyết định số 4675/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng; công tác được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Trường hợp còn chỉ tiêu biên chế thì thực hiện xét tuyển đến các đối tượng còn lại theo kết quả điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu cần tuyển.

3. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, giám sát UBND huyện Vĩnh Lộc thực hiện việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo đảm bảo các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức theo quy định./.

Nguồn tin: qppl.thanhhoa.gov.vn