UBND huyện Yên Định, Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên năm 2022

20/12/2022

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Thực hiện Công văn số 17859/UBND-THKH ngày 29/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Định;
Thực hiện Công văn số 2728/SNV-CCVC ngày 01/12/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Định.
UBND huyện Yên Định thông báo tuyển dụng giáo viên năm 2022, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VÀ NƠI CÔNG TÁC SAU KHI TRÚNG TUYỂN
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 (năm mươi lăm) chỉ tiêu.
2. Vị trí việc làm tuyển dụng:
– Giáo viên Mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): 23 người.
– Giáo viên Tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): 32 người, trong đó:
+ Giáo viên Văn hóa: 12 người;
+ Giáo viên Tin học: 05 người.
+ Giáo viên Tiếng Anh: 12 người;
+ Giáo viên Mỹ thuật: 01 người;
+ Giáo viên Âm nhạc: 01 người;
+ Giáo viên Thể dục: 01 người.

3. Nơi công tác sau khi trúng tuyển: Người trúng tuyển sẽ được Chủ tịch UBND huyện quyết định phân công công tác tại các trường mầm non, tiểu học công lập trên địa bàn huyện hiện còn thiếu giáo viên.
II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Điều kiện, tiêu chuẩn
Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể:
Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;
+ Có phiếu đăng ký dự tuyển viên chức;
+ Có lý lịch rõ ràng;
+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;
+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
2. Yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm cần tuyển dụng
a) Vị trí Giáo viên mầm non hạng III: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh giáo viên mầm non hạng III theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non công lập. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.
b) Vị trí Giáo viên Tiểu học hạng III: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Giáo viên tiểu học hạng III theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập.
Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn của từng vị trí như sau:
– Giáo viên văn hóa Tiểu học: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.
– Giáo viên Tiếng Anh: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Tiếng Anh hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TT- BGDĐT ngày 05/4/2021 hoặc theo Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Giáo viên Tin học: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Tin học hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Tin học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TT- BGDĐT ngày 05/4/2021 hoặc theo Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Giáo viên Mỹ thuật: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Mỹ thuật hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Mỹ thuật và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TT- BGDĐT ngày 05/4/2021 hoặc theo Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Giáo viên Âm Nhạc: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Âm nhạc hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Âm nhạc và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TT- BGDĐT ngày 05/4/2021 hoặc theo Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Giáo viên Thể dục: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Thể dục hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Thể dục và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TT- BGDĐT ngày 05/4/2021 hoặc theo Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

III. HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG
1. Hình thức tuyển dụng
Thực hiện việc xét tuyển viên chức theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và các quy định hiện hành của UBND tỉnh Thanh Hóa.
2. Phương thức tuyển dụng
Xét tuyển thực hiện theo 2 vòng như sau:
Vòng 1: Kiểm tra điều kiện của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
Vòng 2: Phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành.
– Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nội dung xét tuyển môn nghiệp vụ chuyên ngành căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
– Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm.
– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
IV. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN, CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
1. Đối tượng ưu tiên trong xét tuyển
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
– Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên ở trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức
– Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
– Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
Gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (Gửi kèm theo Thông báo này).
2. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển
Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày 21/12/2022 đến hết ngày 19/01/2023 (trong giờ hành chính của ngày làm việc).
3. Phương thức nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển hoặc gửi qua đường bưu điện (tính theo dấu bưu điện) kèm theo lệ phí đăng ký dự tuyển.
4. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Yên Định (lĩnh vực Nội vụ).
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
5. Lệ phí đăng ký dự tuyển
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính.

Cụ thể: Mỗi người đăng ký dự tuyển nộp lệ phí là 500.000 đ/người (năm trăm nghìn đồng).
VI. MỘT SỐ LƯU Ý
1. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.
2. Người đăng ký dự tuyển sẽ không được sửa đổi, bổ sung các giấy tờ trong hồ sơ đã nộp khi hết thời hạn nộp hồ sơ.
3. Hồ sơ dự tuyển không phải trả lại cho người đăng ký dự tuyển.
4. Trong quá trình tuyển dụng, các thí sinh cập nhật thông tin để thực hiện theo địa chỉ Cổng Thông tin điện tử huyện Yên Định: yendinh.thanhhoa.gov.vn
Trên đây là Thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học trên địa bàn huyện Yên Định. UBND huyện Thông báo để các cá nhân, tổ chức có liên quan biết, theo dõi, thực hiện. Thông báo này được niêm yết công khai tại Trụ sở UBND huyện Yên Định; đưa tin trên Báo Thanh Hóa; đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử huyện Yên Định; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện thông báo công khai trên sóng phát thanh; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thông báo công khai trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương; Hiệu trưởng các đơn vị trường học trên địa bàn huyện niêm yết, thông báo công khai tại đơn vị mình.

***** Tệp đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: yendinh.thanhhoa.gov.vn