UBND Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2019-2020

18/12/2019

UBND Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2019-2020 như sau:

Số lượng tuyển dụng: 35 chỉ tiêu

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2019-2020

UBND Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2019-2020 UBND Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2019-2020

UBND Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2019-2020 UBND Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2019-2020

UBND Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2019-2020

UBND Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2019-2020 UBND Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2019-2020 UBND Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2019-2020

Nguồn tin: cantho.gov.vn