UBND thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng công chức các xã, phường năm 2022

12/05/2022

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường năm 2022;

Kể từ khi kết thúc nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức các xã, phường, số lượng hồ sơ đăng ký vào các vị trí làm việc chưa đảm bảo số dư theo quy định. Để tuyển dụng đủ số lượng người làm việc và đảm bảo theo nhu cầu vị trí việc làm của các xã, phường, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng công chức các xã, phường năm 2022, đối với các vị trí tuyển dụng như sau:

1. Nhu cầu về vị trí việc làm của từng đơn vị: Số lượng 04 người, cụ thể:

Stt Đơn vị (xã, phƣờng) Chỉ tiêu tuyển Số lƣợng Trình độ Vị trí tuyển dụng Chuyên ngành
1 Thủy Thanh 01 01 Đại học Công chức Văn hóa – Xã hội Quản lý Văn hóa
2 Thủy Dương 01 01 Đại học Công chức Tài chính – Kế toán Kế toán
3 Thủy Lương 01 01 Đại học Công chức Địa chính – xây dựng-đô thị và môi trường Xây dựng
4 Thủy Tân 01 01 Đại học Công chức Tài chính – Kế toán Kế toán

2.  Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Điều kiện đăng ký dự tuyển và các nội dung khác liên quan đến tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường năm 2022.

3.  Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

Kể từ 07 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 5 năm 2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 25 tháng 5 năm 2022, tại Trung tâm Hành chính công thị xã Hương Thủy, số 749, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy. (nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

Các thông tin chi tiết, xem thêm thông báo cụ thể tại Trang Thông tin điện tử của UBND thị xã Hương Thủy (www.huongthuy.thuathienhue.gov.vn) hoặc tại Phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy – Điện thoại liên hệ: 0234.3851.430.

Nguồn tin: huongthuy.thuathienhue.gov.vn