UBND tỉnh Bình Phước thông báo tuyển dụng

03/08/2019

UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 189/TB-UBND về việc thi tuyển chức danh phó giám đốc sở và tương đương ở các cơ quan hành chính trực thuộc UBND tỉnh. Theo đó, các chức danh thi tuyển gồm: Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó giám đốc Sở Y tế, Phó giám đốc Sở Nội vụ.

Đối tượng dự thi là công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương với vị trí cần thi tuyển đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố nếu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển được quyền đăng ký dự thi.

Về tiêu chuẩn, điều kiện: Bảo đảm tiêu chuẩn chung quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII)… Đảm bảo các yêu cầu về trình độ chuyên môn, quản lý nhà nước, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, thời gian công tác theo quy định tại Quyết định số 05-QĐi/TU ngày 17-5-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, quản lý. Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (đảm bảo không vi phạm Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28-2-2018 của Bộ Chính trị quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng). Đối với chức danh Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó giám đốc Sở Nội vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành kinh tế, luật, hành chính, quản trị văn phòng… Đối với chức danh Phó giám đốc Sở Y tế tốt nghiệp đại học trở lên ngành dược.

Nội dung thi viết: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do hội đồng thi tuyển quy định. Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100. Kết quả bài thi viết là điểm trung bình cộng của các thành viên hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi. Người dự thi phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày đề án. Thời gian thi 180 phút.

Nội dung thi trình bày đề án: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của hội đồng thi tuyển và người tham dự. Chủ đề cụ thể của đề án đối với từng chức danh thi tuyển sẽ được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan tổ chức thi tuyển.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 2 đến hết ngày 15-8-2019, tại Phòng công chức, viên chức và Tổ chức bộ máy Sở Nội vụ. Thời gian thi dự kiến từ ngày 1 đến hết ngày 25-9-2019. Địa điểm thi: Phòng họp UBND tỉnh.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: binhphuoc.gov.vn