UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ngành năm 2021

28/04/2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 09/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Lạng Sơn năm 2021;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 178/TTr-SNV ngày 12 tháng 4 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2021 gồm: 199 chỉ tiêu, trong đó:

Sở Giáo dục và Đào tạo: 77 chỉ tiêu.

Sở Y tế: 83 chỉ tiêu.

Sở Khoa học và Công nghệ: 02 chỉ tiêu.

Sở Tư pháp: 03 chỉ tiêu.

Sở Giao thông vận tải: 01 chỉ tiêu.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: 02 chỉ tiêu.

Sở Tài nguyên và Môi trường: 05 chỉ tiêu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 14 chỉ tiêu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: 01 chỉ tiêu.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 03 chỉ tiêu.

Sở Công thương: 04 chỉ tiêu.

Đài Phát thanh và Truyền hình: 04 chỉ tiêu.

(Cơ cấu, vị trí việc làm, trình độ, chuyên ngành tuyển dung theo biểu chi tiết đính kèm)

Điều 2. Trách nhiêm của Sở Nội vụ

Hướng dẫn các sở, ngành tổ chức, triển khai công tác tuyển dụng viên chức năm

Tổng hợp danh sách viên chức được tuyển dụng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ kết quả kỳ tuyển dụng viên chức các sở, ngành năm

Điều 3. Trách nhiêm của Thủ trưởng các sở, ngành

Tổ chức tuyển dụng theo đúng cơ cấu, số lượng, vị trí việc làm được phê

duyệt; trong chỉ tiêu biên chế, số lương ngườ i làm viêc được phân bổ, đảm bảo

theo đúng định mức, định biên, cơ cấu và việc tuyển dụng thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về tuyển dụng.

Thời gian hoàn thành:

Tổ chức tuyển dụng, quyết định tuyển dụng viên chức: trước ngày 01/9/2021.

Báo cáo danh sách những người được tuyển dụng (gửi về Sở Nội vụ): trước ngày 15/9/2021.

Các văn bản về tổ chức, triển khai kỳ tuyển dụng viên chức gửi về Sở Nội vụ (01 bản) để theo dõi, tổng hợp, kiểm tra, giám sát.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ngành có nhu cầu tuyển dụng viên chức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

***** Tài liệu đính kèm: 

– Phụ lục 1:UBNDtinh_pheduyetTD_VCso, nganh_2021

– Phụ lục 2: UBNDtinh_pheduyetTD_VCso, nganh_2021

Nguồn tin: sonv.langson.gov.vn