UBND TP. Bến Tre tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

26/11/2019

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo Hướng dẫn số 1480/HD-SGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 2062/SGD&ĐT-TCCB ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre về việc thực hiện tuyển dụng viên chức năm học 2019 – 2020;

Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức các trường học Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bến Tre, năm học 2019 – 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Bổ sung số lượng người làm việc còn khuyết cho các trường học Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bến Tre năm học 2019 – 2020 theo nhu cầu tuyển dụng của các trường học, trong quá trình tuyển dụng đảm bảo biên chế được giao ở năm học 2020 – 2021 không lớn hơn biên chế hiện có của ngành.

Việc tuyển dụng viên chức phải bảo đảm đúng vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao; đảm bảo đúng các quy trình thủ tục theo quy định trong quá trình tuyển dụng.

II. NHU CẦU, ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ, HÌNH THỨC, CHỈ  TIÊU  XÉT TUYỂN

1. Nhu cầu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu

STT Cơ quan, đơn vị Chỉ tiêu xét tuyển
I. Khối Tiểu học: 04 chỉ tiêu (Giáo viên Tiểu học – Hạng IV: 03 chỉ tiêu, Nhân viên Thư viện: 01 chỉ tiêu)
1 Trường Tiểu học Chu Văn An 02 chỉ tiêu Giáo viên
2 Trường Tiểu học Nhơn Thạnh 01 chỉ tiêu Giáo viên
3 Trường Tiểu học Sơn Đông 01 chỉ tiêu Nhân viên thư viện
II. Khối Trung học cơ sở: 11 chỉ tiêu (Giáo viên Trung học cơ sở – Hạng III: 10 chỉ tiêu, Nhân viên Thư viện: 01 chỉ tiêu)
1 Trường Trung học cơ sở Vĩnh Phúc 01 Giáo viên môn Ngữ Văn
01 Giáo viên môn Địa lý
01 Giáo viên môn Sinh
2 Trường  Trung  học  cơ  sở  thành  phố Bến Tre 01 Giáo viên môn Ngữ Văn
01 Giáo viên môn Địa lý
01 Giáo viên môn Toán
01 Nhân viên thư viện
3 Trường Trung học cơ sở Mỹ Hoá 01 Giáo viên môn Địa lý
01 Giáo viên môn GDCD
4 Trường Trung học cơ sở Phú Hưng 01 Giáo viên môn Địa lý
5 Trường Trung học cơ sở Sơn Đông 01 Giáo viên môn GDCD

2. Điều kiện đăng ký xét tuyển
Điều kiện chung

– Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật viên chức.

– Đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật viên chức được bổ sung các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 22 Luật viên chức nhưng không được trái quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập.

Điều kiện riêng của từng vị trí xét tuyển

Bên cạnh các điều kiện nêu trên, tuỳ từng vị trí xét tuyển, thí sinh phải đảm bảo các văn bằng, chứng chỉ phù hợp, cụ thể:

Giáo viên tiểu học:

– Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm tiểu học hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên; trường hợp tốt nghiệp các chuyên ngành phù hợp ngoài sư phạm phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT; Hướng dẫn số 221/HD-UBND;

– Có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên theo Hướng dẫn số 221/HD-UBND.

Giáo viên trung học cơ sở:

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sơ;

– Có trình độ Ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT; Hướng dẫn số 221/HD-UBND;

– Có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên theo Hướng dẫn số 221/HD-UBND.

Nhân viên thư viện:

– Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành thư viện trở lên hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT; Hướng dẫn số 221/HD-UBND;

– Có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên theo Hướng dẫn số 221/HD-UBND.

Những người sau đây không được đăng ký xét tuyển viên chức

Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Phiếu đăng ký dự tuyển (ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ).

Lưu ý: Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Tre (Website: http://thanhpho.bentre.edu.vn).

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

4. Nội dung và hình thức tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng được tổ chức dưới dạng hình thức xét tuyển.

Nội dung xét tuyển: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thầm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2. Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

– Vòng 2: Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

+ Đối với vị trí việc làm là nhân viên: Tổ chức phỏng vấn về các kiến thức liên quan đến năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Thời gian phỏng vấn là 30 phút.

+ Đối với vị trí việc làm là giáo viên: Tổ chức thực hành giảng dạy trên lớp. Thời gian 01 tiết/thí sinh hoặc 01 giờ/thí sinh (tiết hoặc giờ thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

– Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục 3.3 Phần III của Hướng dẫn số 1480/HD-SGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre (nếu có) cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

– Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định tại Mục 3.3 Phần III Hướng dẫn số 1480/HD-SGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre chỉ được công điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả tại vòng 2.

– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

III. THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG, THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Thông báo tuyển dụng

– Kế hoạch tuyển dụng viên chức các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bến Tre năm học 2019 – 2020 được đăng tải trên Trang thông tin điện tử thành phố (Website: thanhphobentre.bentre.gov.vn).

– Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Tre có nhiệm vụ thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bến Tre năm học 2019 – 2020 trên Trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Tre (Website: thanhphobentre.edu.vn).

– Các trường học có nhu cầu tuyển dụng căn cứ vào Kế hoạch này để làm thông báo cụ thể nhu cầu tuyển dụng nhân sự của đơn vị mình thông báo công khai ít nhất 01 lần trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của đơn vị mình (nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị mình về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển.

2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển: dự kiến từ ngày 20/11/2019 đến hết ngày 20/12/2019.

Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển: tại trụ sở làm việc của các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bến Tre có nhu cầu tuyển dụng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nội vụ thành phố Bến Tre

– Tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng nhân sự; ban hành quyết định thành lập Ban Giám sát để giám sát công tác tuyển dụng trong quá trình tổ chức xét tuyển tại các trường trên địa bàn thành phố Bến Tre. Cử nhân sự tham gia Ban Giám sát trên cơ sở ý kiến đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Tre, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức trong đơn vị tham gia giam sát tại các trường trong quá trình tổ chức tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020.

– Thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre công nhận kết quả tuyển dụng cho các đơn vị tuyển dụng.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Tre

– Hướng dẫn các trường tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức các trường học Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bến Tre năm học 2019 – 2020 sau khi kế hoạch đã được Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre ký ban hành.

– Phối hợp Phòng Nội vụ thành phố Bến Tre tham mưu Uỷ ban nhân thành phố Bến Tre thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre được quy định tại Hướng dẫn số 1480/HD-SGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre.

– Cử nhân sự đồng thời chủ động phối hợp với các thành viên Ban Giám sát trong quá trình giám sát việc tổ chức tuyển dụng viên chức tại các trường học Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bến Tre năm học 2019-2020. Phối hợp với các trường để thông báo lịch giám sát để các thành viên Ban Giám sát tham gia.

3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre

Đưa tin kế hoạch tuyển dụng viên chức các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bến Tre năm học 2019 – 2020 trên Trang thông tin điện tử thành phố Bến Tre.

4. Thanh tra thành phố Bến Tre

Cử nhân sự tham gia Ban Giám sát trên cơ sở ý kiến đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Tre, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức trong đơn vị tham gia giám sát tại các trường trong quá trình tổ chức tuyển dụng viên chức năm học 2019 – 2020.

5. Trung tâm Văn hóa- thể thao và Truyền thanh thành phố Bến Tre

Đưa tin kế hoạch tuyển dụng viên chức các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bến Tre năm học 2019 – 2020.

6. Uỷ ban nhân dân các xã, phường

Hỗ trợ các trường học trên địa bàn thực hiện tốt công tác đưa tin về thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm học 2019 – 2020, việc phát thanh phải được thực hiện thường xuyên liên tục trong thời hạn nhận hồ sơ theo thông báo của các trường.

7. Các trường học Tiểu học và Trung học cơ sở có nhu cầu tuyển dụng nhân sự

Triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuyển dụng viên chức các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bến Tre năm học 2019 – 2020 đã được Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre ký ban hành. Đảm bảo thực hiện đúng quy trình thủ tục theo Hướng dẫn số 1480/HD-SGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre trong quá trình tổ chức xét tuyển.

Trên đây là kế hoạch tuyển dụng viên chức các trường học Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bến Tre năm học 2019 – 2020./.

Nguồn tin: thanhphobentre.bentre.gov.vn