Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang tuyển dụng Lễ tân hành chính

10/03/2017

Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang tuyển dụng Lễ tân hành chính như sau:

[slideshare id=74862828&doc=vnphngubndtnhhgiangtuyndngltnhnhchnh-170411043850&type=d]

Nguồn tin: Báo Hà Giang