UBND quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020

15/05/2019

Thực hiện Quyết định số 578/QĐ-SNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng  về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức, Ủy ban nhân dân quận Hải Châu thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 như sau:

1. Đối tượng

a) Bậc mầm non: Người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệm đại học sư phạm mầm non trở lên.

b) Bậc tiểu học: Người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên chuyên ngành giáo dục tiểu học hoặc các chuyên ngành phù hợp với bộ môn đăng ký dự tuyển.

c) Bậc trung học cơ sở: Người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với bộ môn đăng ký dự tuyển và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở (chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm phải phù hợp bộ môn đăng ký dự tuyển tính đến ngày 27 tháng 3 năm 2014 theo Quyết định số 1090/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

d) Đối với người không có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng thì ngoài việc phải đáp ứng điều kiện về bằng tốt nghiệp, trình độ chuyên môn theo quy định về chức danh nghề nghiệp của vị trí đăng ký tuyển dụng nêu trên, phải tốt nghiệp đại học loại giỏi hoặc xuất sắc theo đúng bộ môn đăng ký thi tuyển.

2Điều kiện

a) Điều kiện chung

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Điều kiện cụ thể

– Đối với những người đăng ký dự tuyển giáo viên giảng dạy tại trường Mầm non công lập trên địa bàn quận Hải Châu:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non trở lên;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Đối với những người đăng ký dự tuyển giáo viên giảng dạy tại trường tiểu học công lập trên địa bàn quận Hải Châu:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học hoặc đại học sư phạm trở lên các chuyên ngành phù hợp với bộ môn đăng ký dự tuyển;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

+ Đối với người dự tuyển giáo viên môn Tiếng Anh phải có trình độ ngoại ngữ thứ hai đạt bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Đối với người đăng ký dự tuyển vào vị trí tổng phụ trách đội nếu tốt nghiệp đại học sư phạm ngành khác trở lên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đội.

– Đối với những người đăng ký dự tuyển giáo viên giảng dạy tại trường trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận Hải Châu:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở (chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm phải phù hợp bộ môn đăng ký dự tuyển tính đến ngày 27 tháng 3 năm 2014 theo Quyết định số 1090/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

+ Đối với người dự tuyển giáo viên môn Tiếng Anh phải có trình độ ngoại ngữ thứ hai đạt bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+ Đối với người đăng ký dự tuyển vào vị trí tổng phụ trách đội nếu tốt nghiệp đại học sư phạm ngành khác trở lên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác  Đội.

(Kèm theo Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí tuyển dụng viên chức)

3. Số lượng cần tuyển

a) Bậc mầm non: Giáo viên mầm non hạng IV: 22 người

b) Bậc Tiểu học: Giáo viên Tiểu học hạng IV: 41 người, cụ thể:

Vị trí giáo viên cần tuyển

Văn hóa

Thể dục

Âm nhạc

Tổng phụ trách Đội

Tin học

Mĩ thuật

Số lượng

29

02

05

03

01

01

c) Bậc THCS: Giáo viên trung học cơ sở hạng III: 46 người, cụ thể:

Vị trí giáo viên tuyển dụng

Toán

Văn

Hóa

Sinh

Lịch sử

Địa lý

Tiếng Anh

Giáo dục công dân

Thể dục

Tổng phụ trách Đội

Âm nhạc

Tin học

Mĩ thuật

Số lượng

09

03

04

02

03

03

02

08

03

02

02

02

02

01

4. Hình thức, nội dung tuyển dụng

a) Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc theo yêu cầu của vị trí việc làm do người đăng ký thi tuyển lựa chọn và được ghi ở Phiếu đăng ký dự tuyển. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí dự tuyển giáo viên Tiếng Anh thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1.

Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí dự tuyển là Giáo viên tin học thì người dự tuyển không phải thi tin học tại vòng 1.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định nêu trên, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2. Đối với các phần thi này, người thi tuyển có thể đề nghị phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố công khai kết quả điểm thi vòng 1.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

– Hình thức thi: Thực hành soạn, giảng.

– Nội dung thi: Soạn giáo án một tiết dạy trên giấy thi theo môn đã đăng ký thi tuyển, trình bày giáo án và trả lời một số câu hỏi của giám khảo.

– Thang điểm: Được tính theo thang điểm 100 điểm, trong đó soạn giáo án 40 điểm, trình bày giáo án 40 điểm và trả lời câu hỏi của giám khảo 20 điểm.

– Thời gian thi: Thời gian soạn giáo án 150 phút, chuẩn bị 15 phút và trình bày giáo án và trả lời câu hỏi trong 15 phút.

– Tại vòng 2, chỉ thực hiện việc phúc khảo đối với phần soạn giáo án trên giấy.

5. Điều kiện miễn môn ngoại ngữ, tin học

a) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

b) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

5. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng

Thời gian và địa điểm tổ chức tuyển dụng UBND quận Hải Châu sẽ có thông báo sau.

6. Lệ phí

Theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

7. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

a) Phiếu đăng ký dự tuyển

– Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ nội dung tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ) và nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu chính Phiếu đăng ký dự tuyển tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Hải Châu, số 270, đường Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (cả theo đường bưu chính);

– Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển : Tại đây

Lưu ý:

– Người đăng ký dự tuyển viên chức chỉ kê khai các bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được các cơ sở giáo dục đào tạo cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; không sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp chứng chỉ… để thay thế các văn bằng, chứng chỉ theo quy định;

– Người đăng ký dự tuyển viên chức chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và tính hợp pháp, hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong kê khai hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hợp lệ, UBND quận Hải Châu sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

b) Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Từ ngày 15 tháng 5 năm 2019 đến hết ngày 13 tháng 6 năm 2019 (chỉ nhận Phiếu đăng ký trong giờ làm việc).

8. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Hải Châu, số 270, đường Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (kể cả thí sinh gửi theo đường bưu chính). Số điện thoại: 0236.3561188

Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận, đề nghị truy cập website http://haichau.danang.gov.vn. hoặc liên hệ cơ quan: Phòng Nội vụ quận Hải Châu, Số 270, đường Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, số điện thoại: 0236.3837065.

Trên đây là thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận Hải Châu, năm học 2019-2020./.

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

BẢNG THỐNG KÊ NHU CẦU VÀ MÔ TẢ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

 

Số TT

Số

lượng cần

tuyển

 

Tên vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp Mã chức danh nghề nghiệp  

Mô tả ngắn gọn vị trí công việc

 

Yêu cầu về trình độ chuyên môn của vị trí thi tuyển

 

Ghi chú

I MẦM NON
 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

Giáo viên mầm non

 

 

 

 

Giáo viên mầm non hạng IV

 

 

 

 

 

 

V.07.02.06

Có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng và tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ; soạn giáo án và giảng dạy theo từng độ tuổi; thực hiện các công việc của giáo viên mầm non; chăm

sóc và đảm bảo an toàn cho trẻ; thực hiện công tác giảng dạy; tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục theo kế hoạch đã đề ra; lập kế hoạch

giảng dạy và thực hiện chương trình giáo dục mầm non; báo cáo tình hình học tập và nuôi dạy trẻ hàng

tuần cho Hiệu trưởng

– Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non trở lên;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Số TT

Số

lượng cần

tuyển

 

Tên vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp Mã chức danh nghề nghiệp  

Mô tả ngắn gọn vị trí công việc

 

Yêu cầu về trình độ chuyên môn của vị trí thi tuyển

 

Ghi chú

II TIỂU HỌC
 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

Giáo viên Văn hóa

 

 

 

 

 

Giáo viên tiểu học hạng IV

 

 

 

 

 

V.07.03.09

– Có khả năng lập kế hoạch dạy học; soạn giáo án theo yêu cầu quy định; Dạy học đảm bảo kiến thức và chương trình của môn học; Biết vận dụng các phương pháp dạy học và sử dụng phương tiện dạy học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học; Biết kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, bảo đảm yêu cầu, chính xác, toàn diện,

công bằng, khách quan, công khai và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học;

–  Tốt nghiệp đại học sư phạm Giáo dục tiểu học trở lên;

–   Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

–   Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

Giáo viên Thể dục

 

 

 

 

 

Giáo viên tiểu học hạng IV

 

 

 

 

 

 

V.07.03.09

– Có khả năng lập kế hoạch dạy học; soạn giáo án theo yêu cầu quy định; Dạy học đảm bảo kiến thức và chương trình của môn học; Biết vận dụng các phương pháp dạy học và sử dụng phương tiện dạy học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học; Biết kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, bảo đảm yêu cầu, chính xác, toàn diện,

công bằng, khách quan, công khai và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học;

 

–  Tốt nghiệp đại học sư phạm Thể dục Thể thao, Giáo dục Thể chất trở lên;

–   Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

–   Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Số TT

Số

lượng cần

tuyển

 

Tên vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp Mã chức danh nghề nghiệp  

Mô tả ngắn gọn vị trí công việc

 

Yêu cầu về trình độ chuyên môn của vị trí thi tuyển

 

Ghi chú

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

Giáo viên Âm nhạc

 

 

 

 

 

Giáo viên tiểu học hạng IV

 

 

 

 

 

V.07.03.09

– Có khả năng lập kế hoạch dạy học; soạn giáo án theo yêu cầu quy định; Dạy học đảm bảo kiến thức và chương trình của môn học; Biết vận dụng các phương pháp dạy học và sử dụng phương tiện dạy học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học; Biết kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, bảo đảm yêu cầu, chính xác, toàn diện,

công bằng, khách quan, công khai và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học;

–  Tốt nghiệp đại học sư phạm Âm nhạc trở lên;

–   Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

–   Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

 

Có năng khiếu về tổ chức hoạt động xã

–   Tốt nghiệp đại học sư phạm Đoàn đội trở lên. Nếu tốt nghiệp đại học sư phạm ngành khác trở lên thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ về công tác Đội;

–   Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

–   Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

hội, hiểu biết về đoàn đội, có khả năng
vận động học sinh, các lực lượng xã hội
 

04

 

03

Giáo viên Tổng phụ trách Đội  

Giáo viên tiểu học hạng IV

 

V.07.03.09

và mọi người tham gia công tác Đội; Có năng lực phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường để

tổ chức các hoạt động Đội và phong

trào thiếu nhi.
 

Số TT

Số

lượng cần

tuyển

 

Tên vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp Mã chức danh nghề nghiệp  

Mô tả ngắn gọn vị trí công việc

 

Yêu cầu về trình độ chuyên môn của vị trí thi tuyển

 

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

Giáo viên Tin học

 

 

 

 

 

 

Giáo viên tiểu học hạng IV

 

 

 

 

 

 

V.07.03.09

 

– Có khả năng lập kế hoạch dạy học; soạn giáo án theo yêu cầu quy định; Dạy học đảm bảo kiến thức và chương trình của môn học; Biết vận dụng các phương pháp dạy học và sử dụng phương tiện dạy học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học; Biết kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, bảo đảm yêu cầu, chính xác, toàn diện,

công bằng, khách quan, công khai và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học;

 

 

 

–  Tốt nghiệp đại học sư phạm Tin học trở lên;

–   Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

Giáo viên Mĩ thuật

 

 

 

 

 

Giáo viên tiểu học hạng IV

 

 

 

 

 

 

V.07.03.09

 

– Có khả năng lập kế hoạch dạy học; soạn giáo án theo yêu cầu quy định; Dạy học đảm bảo kiến thức và chương trình của môn học; Biết vận dụng các phương pháp dạy học và sử dụng phương tiện dạy học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học; Biết kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, bảo đảm yêu cầu, chính xác, toàn diện,

công bằng, khách quan, công khai và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học;

 

 

–  Tốt nghiệp đại học sư phạm Mĩ thuật trở lên;

–   Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

–   Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Số TT

Số

lượng cần

tuyển

 

Tên vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp Mã chức danh nghề nghiệp  

Mô tả ngắn gọn vị trí công việc

 

Yêu cầu về trình độ chuyên môn của vị trí thi tuyển

 

Ghi chú

 

III

 

TRUNG HỌC CƠ SỞ

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

Giáo viên Toán

 

 

 

 

 

Giáo viên

trung học cơ sở hạng III

 

 

 

 

 

 

V.07.04.12

 

– Có khả năng lập kế hoạch dạy học; soạn giáo án theo yêu cầu quy định; Dạy học đảm bảo kiến thức và chương trình của môn học; Biết vận dụng các

phương pháp dạy học và sử dụng phương tiện dạy học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học; Biết kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, bảo đảm yêu cầu, chính xác, toàn diện,

công bằng, khách quan, công khai và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học.

–  Tốt nghiệp đại học sư phạm Toán trở lên (nếu tốt nghiệp khác ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ);

–   Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

–  Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

Giáo viên Văn

 

 

 

 

 

Giáo viên

trung học cơ sở hạng III

 

 

 

 

 

V.07.04.12

– Có khả năng lập kế hoạch dạy học; soạn giáo án theo yêu cầu quy định; Dạy học đảm bảo kiến thức và chương trình của môn học; Biết vận dụng các phương pháp dạy học và sử dụng phương tiện dạy học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học; Biết kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, bảo đảm yêu cầu, chính xác, toàn diện,

công bằng, khách quan, công khai và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học.

–   Tốt nghiệp đại học sư phạm Ngữ văn trở lên (nếu tốt nghiệp khác ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ);

–   Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

–  Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Số TT

Số

lượng cần

tuyển

 

Tên vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp Mã chức danh nghề nghiệp  

Mô tả ngắn gọn vị trí công việc

 

Yêu cầu về trình độ chuyên môn của vị trí thi tuyển

 

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

Giáo viên Vật Lý

 

 

 

 

 

 

Giáo viên

trung học cơ sở hạng III

 

 

 

 

 

 

V.07.04.12

 

 

– Có khả năng lập kế hoạch dạy học; soạn giáo án theo yêu cầu quy định; Dạy học đảm bảo kiến thức và chương trình của môn học; Biết vận dụng các

phương pháp dạy học và sử dụng phương tiện dạy học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học; Biết kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, bảo đảm yêu cầu, chính xác, toàn diện,

công bằng, khách quan, công khai và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học.

 

–  Tốt nghiệp đại học sư phạm Vật lý trở lên (nếu tốt nghiệp khác ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ);

–   Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

–  Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

Giáo viên Hóa học

 

 

 

 

 

 

Giáo viên

trung học cơ sở hạng III

 

 

 

 

 

 

V.07.04.12

 

 

– Có khả năng lập kế hoạch dạy học; soạn giáo án theo yêu cầu quy định; Dạy học đảm bảo kiến thức và chương trình của môn học; Biết vận dụng các

phương pháp dạy học và sử dụng phương tiện dạy học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học; Biết kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, bảo đảm yêu cầu, chính xác, toàn diện,

công bằng, khách quan, công khai và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học.

–   Tốt nghiệp đại học sư phạm Hóa học trở lên (nếu tốt nghiệp khác ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ);

–   Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

–  Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Số TT

Số

lượng cần

tuyển

 

Tên vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp Mã chức danh nghề nghiệp  

Mô tả ngắn gọn vị trí công việc

 

Yêu cầu về trình độ chuyên môn của vị trí thi tuyển

 

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

Giáo viên Sinh học

 

 

 

 

 

 

Giáo viên trung học cơ sở hạng III

 

 

 

 

 

 

V.07.04.12

 

 

– Có khả năng lập kế hoạch dạy học; soạn giáo án theo yêu cầu quy định; Dạy học đảm bảo kiến thức và chương trình của môn học; Biết vận dụng các

phương pháp dạy học và sử dụng phương tiện dạy học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học; Biết kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, bảo đảm yêu cầu, chính xác, toàn diện,

công bằng, khách quan, công khai và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học.

 

–   Tốt nghiệp đại học sư phạm Sinh học trở lên (nếu tốt nghiệp khác ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ);

–   Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

–  Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

Giáo viên Lịch sử

 

 

 

 

 

 

Giáo viên

trung học cơ sở hạng III

 

 

 

 

 

 

V.07.04.12

 

 

– Có khả năng lập kế hoạch dạy học; soạn giáo án theo yêu cầu quy định; Dạy học đảm bảo kiến thức và chương trình của môn học; Biết vận dụng các phương pháp dạy học và sử dụng phương tiện dạy học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học; Biết kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, bảo đảm yêu cầu, chính xác, toàn diện,

công bằng, khách quan, công khai và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học.

 

–    Tốt nghiệp đại học sư phạm Lịch sử trở lên (nếu tốt nghiệp khác ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ);

–   Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

–  Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Số TT

Số

lượng cần

tuyển

 

Tên vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp Mã chức danh nghề nghiệp  

Mô tả ngắn gọn vị trí công việc

 

Yêu cầu về trình độ chuyên môn của vị trí thi tuyển

 

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

Giáo viên Địa lý

 

 

 

 

 

 

Giáo viên

trung học cơ sở hạng III

 

 

 

 

 

 

V.07.04.12

 

 

– Có khả năng lập kế hoạch dạy học; soạn giáo án theo yêu cầu quy định; Dạy học đảm bảo kiến thức và chương trình của môn học; Biết vận dụng các

phương pháp dạy học và sử dụng phương tiện dạy học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học; Biết kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, bảo đảm yêu cầu, chính xác, toàn diện,

công bằng, khách quan, công khai và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học.

 

–  Tốt nghiệp đại học sư phạm Địa lý trở lên (nếu tốt nghiệp khác ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ);

–   Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

–  Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

Giáo viên Tiếng Anh

 

 

 

Giáo viên

trung học cơ sở hạng III

 

 

 

 

 

 

V.07.04.12

 

 

– Có khả năng lập kế hoạch dạy học; soạn giáo án theo yêu cầu quy định; Dạy học đảm bảo kiến thức và chương trình của môn học; Biết vận dụng các

phương pháp dạy học và sử dụng phương tiện dạy học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học; Biết kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, bảo đảm yêu cầu, chính xác, toàn diện,

công bằng, khách quan, công khai và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học.

 

 

–   Tốt nghiệp đại học sư phạm Tiếng Anh trở lên (nếu tốt nghiệp khác ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ);

–    Có trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

–  Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Số TT

Số

lượng cần

tuyển

 

Tên vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp Mã chức danh nghề nghiệp  

Mô tả ngắn gọn vị trí công việc

 

Yêu cầu về trình độ chuyên môn của vị trí thi tuyển

 

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

Giáo viên Giáo dục công dân

 

 

 

 

 

 

Giáo viên

trung học cơ sở hạng III

 

 

 

 

 

 

V.07.04.12

 

– Có khả năng lập kế hoạch dạy học; soạn giáo án theo yêu cầu quy định; Dạy học đảm bảo kiến thức và chương trình của môn học; Biết vận dụng các

phương pháp dạy học và sử dụng phương tiện dạy học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học; Biết kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, bảo đảm yêu cầu, chính xác, toàn diện,

công bằng, khách quan, công khai và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học.

 

–   Tốt nghiệp đại học sư phạm Giáo dục công dân, Giáo dục chính trị trở lên (nếu tốt nghiệp khác ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ);

–   Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

–  Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

Giáo viên Thể dục

 

 

 

 

 

 

Giáo viên

trung học cơ sở hạng III

 

 

 

 

 

 

V.07.04.12

 

– Có khả năng lập kế hoạch dạy học; soạn giáo án theo yêu cầu quy định; Dạy học đảm bảo kiến thức và chương trình của môn học; Biết vận dụng các phương pháp dạy học và sử dụng phương tiện dạy học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học; Biết kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, bảo đảm yêu cầu, chính xác, toàn diện,

công bằng, khách quan, công khai và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học.

 

–  Tốt nghiệp đại học sư phạm Thể dục Thể thao, Giáo dục Thể chất trở lên (nếu tốt nghiệp khác ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ);

–   Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

–  Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Số TT

Số

lượng cần

tuyển

 

Tên vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp Mã chức danh nghề nghiệp  

Mô tả ngắn gọn vị trí công việc

 

Yêu cầu về trình độ chuyên môn của vị trí thi tuyển

 

Ghi chú

 

 

 

Có năng khiếu về tổ chức hoạt động xã

 

 

–   Tốt nghiệp đại học sư phạm Đoàn đội trở lên. Nếu tốt nghiệp đại học sư phạm ngành khác trở lên thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ về công tác Đội.

–   Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

–   Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

hội, hiểu biết về đoàn đội, có khả năng
vận động học sinh, các lực lượng xã hội
 

11

 

02

Giáo viên Tổng phụ trách Đội Giáo viên

trung học cơ sở hạng III

 

V.07.04.12

và mọi người tham gia công tác Đội; Có năng lực phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường để

tổ chức các hoạt động Đội và phong

trào thiếu nhi.
 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

Giáo viên Âm nhạc

 

 

 

 

 

Giáo viên

trung học cơ sở hạng III

 

 

 

 

 

V.07.04.12

– Có khả năng lập kế hoạch dạy học; soạn giáo án theo yêu cầu quy định; Dạy học đảm bảo kiến thức và chương trình của môn học; Biết vận dụng các phương pháp dạy học và sử dụng phương tiện dạy học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học; Biết kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, bảo đảm yêu cầu, chính xác, toàn diện,

công bằng, khách quan, công khai và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học.

-Tốt nghiệp đại học sư phạm Âm nhạc trở lên (nếu tốt nghiệp khác ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ);

–   Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

–   Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 

Số TT

Số

lượng cần

tuyển

 

Tên vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp Mã chức danh nghề nghiệp  

Mô tả ngắn gọn vị trí công việc

 

Yêu cầu về trình độ chuyên môn của vị trí thi tuyển

 

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

Giáo viên Tin học

 

 

 

 

 

 

Giáo viên

trung học cơ sở hạng III

 

 

 

 

 

 

V.07.04.12

 

– Có khả năng lập kế hoạch dạy học; soạn giáo án theo yêu cầu quy định; Dạy học đảm bảo kiến thức và chương trình của môn học; Biết vận dụng các

phương pháp dạy học và sử dụng phương tiện dạy học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học; Biết kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, bảo đảm yêu cầu, chính xác, toàn diện,

công bằng, khách quan, công khai và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học.

 

 

 

–    Tốt nghiệp đại học sư phạm Tin học trở lên (nếu tốt nghiệp khác ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ);

–   Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

Giáo viên Mĩ thuật

 

 

 

 

 

Giáo viên trung học cơ sở hạng III

 

 

 

 

 

 

V.07.04.12

 

– Có khả năng lập kế hoạch dạy học; soạn giáo án theo yêu cầu quy định; Dạy học đảm bảo kiến thức và chương trình của môn học; Biết vận dụng các phương pháp dạy học và sử dụng phương tiện dạy học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học; Biết kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, bảo đảm yêu cầu, chính xác, toàn diện,

công bằng, khách quan, công khai và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học.

 

 

–   Tốt nghiệp đại học sư phạm Mĩ thuật trở lên (nếu tốt nghiệp khác ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy phổ thông hợp lệ);

–   Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

–  Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Nguồn tin: haichau.danang.gov.vn