Ôn thi công chức, viên chức

Thông báo điều chỉnh lịch học lớp ôn thi công chức Tổng cục Quản lý thị trường năm 2019

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Hành chính Công ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 03/2020/TTBDKT-HCC Hà Nội, ngày 8 tháng 2 năm 2020

08/02/2020

Facebook
1 / 6123456