Ôn thi công chức, viên chức

Thông báo điều chỉnh lịch học lớp ôn thi công chức Tổng cục Quản lý thị trường năm 2019

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Hành chính Công ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 03/2020/TTBDKT-HCC Hà Nội, ngày 8 tháng 2 năm 2020

08/02/2020

Facebook

Thông báo cung cấp tài liệu ôn thi công chức Tổng cục Thống kê 2019

Hiện tại Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ công đã hoàn thành khóa học ôn thi công chức Tổng cục Thống kê, Trung tâm xin thông báo cung cấp tài liệu ôn thi công chức Tổng cục Thống kê dạng Audio (Ghi âm trực tiếp bài giảng của giảng viên) và dạng […]

06/06/2019

Facebook
1 / 6123456