Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021

26/11/2021

Căn cứ Quyết định số 687/QĐ-SNV ngày 11/11/2021 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Văn phòng Sở Giao thông vận tải.
Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước có nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải, cụ thể như sau:

1. Số lượng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của từng vị trí việc làm cần tuyển:
– Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu viên chức;
– Vị trí tuyển dụng: Viên chức cho Văn phòng Sở Giao thông vận tải.
– Trình độ chuyên môn: Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Luật, Quản trị kinh doanh.
2. Các thông tin liên quan đến thi tuyển:
– Thông báo tuyển dụng được đăng trên đài Phát thanh truyền hình và Báo Bình Phước; trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải; thông báo qua hệ thống phần mềm điều hành tác nghiệp kiết nối trục liên thông (One – Win SYS) và niêm yết tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.
– Các nội dung liên quan đến thi tuyển như: đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện dự thi, hồ sơ đăng ký ….được quy định cụ thể tại Quyết định số 687/QĐ-SNV ngày 11/11/2021 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Văn phòng Sở Giao thông vận tải được đăng tại trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải (https//:www.binhphuoc.gov.vn/sgtvt)
3. Địa điểm, thời gian đăng ký dự tuyển
– Hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: số 682 QL14 – Tân Phú – Đồng Xoài – Bình Phước. Người dự tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ, không tiếp nhận hồ sơ do người khác nộp thay hoặc qua đường bưu điện.
– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 18/11/2021 đến hết ngày 18/12/2021 (Trừ thứ 7, chủ nhật và những ngày lễ theo quy định)

***** Thông báo tuyển dụng: 

***** Kế hoạch tuyển dụng:

I/ KẾ HOẠCH, PHƯƠNG ÁN TUYỂN DỤNG

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Phương thức tuyển dụng:

Việc tuyển dụng viên chức Văn phòng Sở Giao thông vận tải được thực hiện bằng hình thức xét tuyển.

3. Nguyên tắc tuyển dụng:

Việc tuyển dụng phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm viên chức hiện còn của Văn phòng Sở Giao thông vận tải, đạt trình độ, tiêu chuẩn theo quy định của các bộ, ngành.

4. Số lượng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của từng vị trí việc làm cần tuyển: 02 vị trí việc làm (có bản nhu cầu chi tiết kèm theo).

5. Nội dung xét tuyển viên chức:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều này.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

Vòng 2

Hình thức thi: Căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định một trong ba hình thức thi: Phỏng vấn; thực hành; thi viết.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị); thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề); thời gian thi thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định căn cứ vào tính chất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển.

Thang điểm (thi phỏng vấn, thực hành, thi viết): 100 điểm.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức có yêu cầu cao hơn về nội dung, hình thức, thời gian thi tại vòng 2 thì thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ trước khi thực hiện.

6.    Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

Có kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại khoản 2 mục này đạt từ 50 điểm trở lên;

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm cụ thể như sau:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành quy định tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại điểm b khoản 6.1 mục này (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm b khoản 6.1 mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

7. Thành phần Hội đồng tuyển dụng:

Ông Nguyễn Tấn Hùng – Giám đốc Sở Giao thông vận tải: Chủ tịch Hội đồng;

Ông Nguyễn Hữu Hồng – Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải: Phó Chủ tịch Hội đồng;

Ông Dương Văn Hiếu – Trưởng phòng Quản lý Hạ tầng giao thông: Ủy viên Hội đồng;

Ông Đàm Duy Thăng – Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải: Ủy viên Hội đồng;

Ông Trần Thiên Vũ – Chuyên viên Sở Giao thông vận tải: Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng;

8. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển:

Thời gian ra thông báo tuyển dụng: Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định phê duyệt của Sở Nội vụ có hiệu lực, Sở Giao thông vận tải phải thông báo công khai ít nhất 1 lần trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển;

Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng;

Sở Giao thông vận tải phải lập danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc trước ngày tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển tối thiểu là 05 ngày làm việc;

Sau 15 ngày tính từ ngày kết thúc nhận hồ sơ, Hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tuyển dụng;

Chậm nhất là 10 ngày sau ngày nhận được báo cáo kết quả vòng 2 của Hội đồng tuyển dụng, Sở Giao thông vận tải phải niêm yết công khai kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; gửi thông báo kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

9. Lệ phí xét tuyển:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hội đồng tuyển dụng gửi Thông báo tuyển dụng về Sở Nội vụ.

Trước thời hạn 07 ngày làm việc, tính đến ngày tổ chức thực hành, Hội đồng tuyển dụng phải gửi danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển về Ban Giám sát để kiểm

Sau khi có ý kiến của Ban Giám sát, trong thời hạn ít nhất 03 ngày làm việc, Hội đồng tuyển dụng phải công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tổ chức tuyển dụng theo đúng kế hoạch tuyển dụng đã được Sở Nội vụ phê duyệt.

Thông báo cụ thể thời gian, địa điểm: Họp Hội đồng tuyển dụng; tổ chức thực hành; tổ chức mở niêm phong kết quả tổng hợp thực hành và nhập điểm về Sở Nội vụ để tiến hành giám sát.

Kết thúc quá trình tuyển dụng, Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: binhphuoc.gov.vn