Hỏi đáp và tin tức

16/08/2022

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với viên chức thư viện

Ngày 1-7-2022, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện.

Thông tư này đã bãi bỏ điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với viên chức thư viện các hạng II, III, IV so với quy định hiện hành tại Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV. Theo đó, viên chức thư viện các hạng II, III, IV phải đáp ứng điều kiện về kỹ năng ngoại ngữ, tin học như sau:

– Viên chức thư viện các hạng II, III: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm.

– Viên chức thư viện hạng IV: Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, đối với viên chức thư viện hạng I mới được bổ sung cũng không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học mà chỉ yêu cầu: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm.

Ngoài ra, theo Điều 9 của Thông tư, các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện quy định tại Thông tư này được áp dụng Bảng 3 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ.

Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 15-8-2022.

Nguồn: hanoimoi.com.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng