word-the-cao

600 câu hỏi trắc nghiệm có ĐÁP ÁN môn Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT

Giá: 120,000

Tài liệu gồm những 6 modun sau:

a) Mô đun kỹ năng 01 : Hiểu biết về CNTT cơ bản: 100 câu.

b) Mô đun kỹ năng 02: Sử dụng máy tính cơ bản: 100 câu.

c) Mô đun kỹ năng 03: Xử lý văn bản cơ bản: 100 câu.

d) Mô đun kỹ năng 04: Sử dụng bảng tính cơ bản: 100 câu.

đ) Mô đun kỹ năng 05: Sử dụng trình chiếu cơ bản: 100 câu.

e) Mô đun kỹ năng 06: Sử dụng Internet cơ bản: 100 câu.

Lưu ý:

– Tài liệu không đánh dấu số câu hỏi từ 1 đến 600 mà sau khi hết 100 câu hỏi của modun này thì sẽ tiếp tục từ 1 đến 100 câu hỏi của modun khác.

– Sau khi học xong tài liệu này bạn có thể kiểm tra lại kiến thức bằng việc làm “Bài thi thử trắc nghiệm môn Tin học trình độ B ôn thi công chức, viên chức

Một phần của tài liệu: 

Câu hỏi 1: An toàn thông tin là?

a. Cài đặt phần mềm diệt viru

b. Thuật ngữ chung chỉ tất cả các biện pháp an toàn cho máy tính.

c. Cài đặt tường lửa.

 

Câu hỏi 2: Bản quyền là?

a. Là quyền được sao ché

b. Là quyền được công bố.

c. Là quyền tác giả.

 

Câu hỏi 3: Bảng liệt kê tất cả các đối tượng của một ngôn ngữ với các giá trị mã hóa gán cho nó được gọi là?

a. Mệnh đề.

b. Bảng mã.

c. Mã hóa. Sai

 

Câu hỏi 4: Bảng mạch chính của máy tính thường được gọi là?

a. Mother Board.

b. Large Table.

c. Main Table

 

Câu hỏi 5: Bộ nhớ RAM và ROM là loại bộ nhớ?

a. Bộ nhớ ngoài (External memory).

b. Bộ nhớ trong (Internal memory).

c. Bộ nhớ điều kiện (Conditional memory).

 

Câu hỏi 6: Boot Virus là loại virus lây nhiễm vào các tệp tin?

a. Các tệp tin hệ thống.

b. Các tệp tin đồ họ

c. Các tệp tin văn bản.

 

Câu hỏi 7: Cách đặt mật khẩu nào là an toàn nhất?

a. Gồm các kí tự là chữ.

b. Mật khẩu nên có ít nhất là 8 ký tự và có cả chữ và số.

c. Gồm các số.

 

Câu hỏi 8: Chế độ nào sau đây đưa máy tính từ trạng thái đang hoạt động về trạng thái nghỉ tạm thời?

a. Shutdown.

b. Standby

c.  Hibernate.

 

Câu hỏi 9: Cho biết chức năng không phải của bus địa chỉ?

a. Xác định địa chỉ lệnh cần nạp vào CPU.

b. Xác định địa chỉ file cần truy cập trên ổ đĩa cứng.

c. Xác định địa chỉ ô nhớ cần truy cập thuộc bộ nhớ trong

 

Câu hỏi 10: Chọn câu trả lời đúng nhất: “Băng từ là …”?

a. Thiết bị lưu trữ ngoài.

b. Thiết bị lưu trữ trong

c. Thiết bị lưu trữ nhanh