Hỏi đáp và tin tức

Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn mới về điều kiện xét thăng hạng viên chức

Bộ Nội vụ vừa ban hành thông tư hướng dẫn mới về điều kiện xét thăng hạng với viên chức hành chính, văn thư, lưu trữ.

Theo Thông tư số 05/2024/TT-BNV, đối tượng áp dụng là viên chức tại các vị trí việc làm ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập dự xét thăng hạng lên hạng II và hạng I.

Viên chức văn thư tại các vị trí việc làm ở bộ phận văn thư, hành chính của đơn vị sự nghiệp công lập dự xét thăng hạng lên hạng II; viên chức chuyên ngành lưu trữ trong các đơn vị sự nghiệp công lập dự xét thăng hạng lên hạng II.

Thông tư này cũng quy định về xếp lương với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập kể từ 7/12/2023.

 

 

Viên chức hành chính xét thăng hạng lên hạng II khi đáp ứng đủ điều kiện gồm:

Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (sửa đổi tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 7/12/2023 của Chính phủ);

Đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập được xây dựng, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật có vị trí việc làm của chức danh viên chức dự xét thăng hạng; được cấp có thẩm quyền cử dự xét thăng hạng; có thời gian giữ chức danh chuyên viên và tương đương từ đủ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc).

Trường hợp có thời gian tương đương với chức danh chuyên viên thì thời gian giữ chức danh chuyên viên tối thiểu 1 năm tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký xét thăng hạng.

Trong thời gian giữ chức danh chuyên viên và tương đương được cấp có thẩm quyền cử dự xét thăng hạng xác nhận bằng văn bản (kèm theo hồ sơ) có một trong các nhiệm vụ khoa học sau:

Tham gia xây dựng quy chế, quy định, quy trình kỹ thuật thuộc ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị nơi công tác đã được ban hành và được người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao thực hiện xác nhận;

Tham gia nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ cấp cơ sở trở lên đã được nghiệm thu và đánh giá đạt yêu cầu; tham gia xây dựng đề án, văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành và được người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao thực hiện xác nhận.

Trong thời gian giữ chức danh chuyên viên và tương đương có một trong các thành tích công tác sau: Có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh trở lên; đạt ít nhất 2 năm công tác được đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về quy định xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức kể từ 7/12/2023, văn bản của Bộ Nội vụ nêu rõ, trường hợp đang xếp lương theo các bảng lương quy định của Nhà nước thì việc xếp lương tương ứng với từng trường hợp được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức.

Trường hợp viên chức có thời gian công tác thuộc đối tượng hưởng lương có đóng BHXH bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này thì thực hiện xếp lương và xác định thời gian tương đương giữ hạng viên chức được bổ nhiệm khi tuyển dụng, tiếp nhận.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

Từ khóa: