Hỏi đáp và tin tức

Cách xác định thời gian giữ ngạch chuyên viên

Theo phản ánh của ông Thanh Long (Thừa Thiên Huế), điều kiện thi chuyên viên chính là phải có thời gian bổ nhiệm, xếp lương chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian xếp lương chuyên viên tối thiểu 1 năm tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

Ông Long hỏi, thời gian hợp đồng dài hạn có được tính vào thời gian 9 năm giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Trường hợp thời gian làm hợp đồng được tính làm căn cứ để xếp lương khi tuyển dụng thì sẽ được tính vào thời gian 9 năm giữ ngạch chuyên viên và tương đương theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Từ khóa: