Hỏi đáp và tin tức

21/01/2022

Có được dùng chứng chỉ nghiệp vụ cũ để thi tuyển giáo viên?

Bà Đinh Thị Nhiên (Sơn La) có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cấp từ năm 2010. Bà hỏi, bà có thể sử dụng chứng chỉ này để đăng ký thi tuyển viên chức giáo dục cấp tiểu học, THCS, THPT được không, hay phải học lại chứng chỉ theo quy định mới?

Hiện nay tại các trường đại học sư phạm mới chỉ tổ chức học nghiệp vụ sư phạm khóa đầu tiên. Theo thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo chứng chỉ mới được cấp sau 1 năm. Bà Nhiên đang học để có chứng chỉ mới, vậy trong thời gian đó khi các đơn vị sự nghiệp giáo dục tuyển dụng thì bà có được đăng ký thi hay không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được cơ sở giáo dục cấp cho người tham gia học tập và hoàn thành chương trình bồi dưỡng nào đó, mỗi chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm có mục tiêu khác nhau, dành cho các đối tượng khác nhau.

Nếu các thông tin ghi trên chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm chưa thật rõ ràng, để thuận lợi trong việc tham gia tuyển dụng viên chức giáo dục, bà nên tham gia bồi dưỡng để được cấp chứng chỉ theo Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT hoặc Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT về ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên.

Bà có thể đề nghị cơ sở giáo dục miễn giảm một số học phần tương ứng đã học (Điểm 6.2.2. của 2 Thông tư nêu trên quy định trách nhiệm của cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng “Thành lập hội đồng công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập các học phần đã học trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng được cấp bằng hoặc chứng chỉ, kinh nghiệm giảng dạy thực tiễn của học viên để xem xét miễn các học phần tương ứng trong Chương trình bồi dưỡng ban hành kèm theo Thông tư này đối với các học viên có bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và có các chứng chỉ bồi dưỡng khác”).

Theo quy định tại các thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp học phổ thông, người đăng ký dự tuyển làm giáo viên các cấp học tiểu học, THCS, THPT phải có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên (theo cấp học dự tuyển) theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Để tham dự tuyển dụng làm giáo viên, bà Nhiên phải đáp ứng đúng và đủ các quy định hiện hành.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng