Hỏi đáp và tin tức

Công chức cấp xã tập sự và xếp lương thế nào?

Người được tuyển dụng vào công chức cấp xã được bố trí chức danh theo đúng chuyên ngành đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc trước đó được tính để làm căn cứ xếp lương phù hợp với chức danh được tuyển dụng.

Ông Nguyễn Văn Tâm (Gia Lai) hỏi, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và người đã có thời gian công tác trong các tổ chức, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (chưa được xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính) đã đóng BHXH bắt buộc, chưa nhận trợ cấp BHXH một lần, đã làm những công việc phù hợp với chức danh công chức cấp xã trước khi tuyển dụng thì thời gian công tác đóng BHXH nêu trên có được tính để miễn chế độ tập sự và xếp lương hay không?

Trong trường hợp được tính để làm căn cứ xếp lương thì thời gian tính để xếp lương và thời gian nâng bậc lương lần sau đối với các trường hợp này được xác định là kể từ ngày được cấp có thẩm quyền tuyển dụng hay quy đổi các khoảng thời gian công tác đóng BHXH đã làm những công việc phù hợp với nhiệm vụ của chức danh công chức cấp xã được tuyển dụng tương ứng với trình độ chuyên môn theo quy định của chức danh công chức cấp xã?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 3, Điều 21 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 12, Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019); Khoản 4, Điều 22 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn đã quy định:

Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định này được bố trí chức danh theo đúng chuyên ngành đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc trước ngày được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức (nếu có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn) được tính để làm căn cứ xếp lương phù hợp với chức danh công chức được tuyển dụng và không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại Khoản 2, Điều 22 này.

Đồng thời, căn cứ Khoản 4, Điều 10 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 6/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định xếp lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc khi được tuyển dụng vào công chức cấp xã.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Từ khóa: