Hỏi đáp và tin tức

Kế toán chuyển sang làm giáo viên, có được giữ mức lương đang hưởng?

Ông Trần Khánh Hạ (Trà Vinh) hiện làm kế toán trường học, ngạch Kế toán viên (mã ngạch 06.031), đang hưởng lương bậc 3 hệ số 3,0. Ông Hạ đã học xong bằng sư phạm và muốn xin được giảng dạy.

Ông Hạ hỏi, nếu ông xin giảng dạy, ông có được chuyển ngạch sang ngạch giáo viên và tiếp tục hưởng bậc lương, hệ số lương đang hưởng hay không, hay phải bắt đầu lại từ đầu? Nếu bắt đầu lại từ đầu thì rất thiệt thòi vì để được bậc lương hiện tại ông phải công tác gần 10 năm.

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh trả lời như sau:

Trường hợp thay đổi vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp

Điều 32 Luật Viên chức năm 2010 quy định về thay đổi vị trí việc làm như sau:

“Điều 32. Thay đổi vị trí việc làm

1. Khi đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu, viên chức có thể được chuyển sang vị trí việc làm mới nếu có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm đó.

2. Việc lựa chọn viên chức vào vị trí việc làm còn thiếu do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật”.

Theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức:

“Điều 30. Xét chuyển chức danh nghề nghiệp

1. Việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp được thực hiện khi viên chức thay đổi vị trí việc làm mà chức danh nghề nghiệp đang giữ không phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm mới.

2. Viên chức được xét chuyển chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được chuyển.

3. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền phân cấp”.

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức:

“Điều 6. Xét chuyển chức danh nghề nghiệp

1. Việc xét chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng đối với viên chức phải bảo đảm các điều kiện sau:

a) Viên chức được bố trí sang vị trí việc làm mới có yêu cầu chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khác cùng hạng với chức danh nghề nghiệp đang đảm nhiệm;

b) Viên chức đáp ứng đúng tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp mới.

2. Việc xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng đối với viên chức được tiến hành như sau:

a) Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức xem xét các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức; kiểm tra, sát hạch về hiểu biết, về chuyên môn, nghiệp vụ và các yêu cầu khác theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm mới bằng hình thức phỏng vấn hoặc thực hành;

b) Nếu viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm mới thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp mới.

3. Khi xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng không kết hợp nâng bậc lương đối với viên chức”.

Do đó, khi viên chức đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên và quy định về chuẩn trình độ đào tạo tại Khoản 3 Điều 3 của các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập (do ông Hạ không nêu rõ đã học xong bằng sư phạm gì và đang công tác ở cấp học nào); đồng thời cơ quan, đơn vị quản lý viên chức xem xét có nhu cầu thì viên chức được chuyển đổi vị trí việc làm và bổ nhiệm xếp lương vào ngạch, bậc tương ứng theo quy định.

Trường hợp tham gia tuyển dụng mới

Viên chức đang công tác đáp ứng về chuẩn trình độ đào tạo được quy định tại Khoản 1 Điều 72 Luật số 52/2019/QH14 và quy định tại Khoản 3 Điều 3 của các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT thì được quyền đăng ký tuyển dụng viên chức vào bất kỳ trường mầm non, phổ thông nào có thông báo chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên và phải được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị đang công tác.

Khi được tuyển dụng, viên chức được bổ nhiệm, xếp lương và thực hiện các quy định của viên chức tuyển dụng mới.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Từ khóa: