Hỏi đáp và tin tức

25/01/2022

Lương công chức quản lý thị trường thay đổi từ tháng 4.2022

Mức lương của công chức quản lý thị trường sẽ thay đổi từ ngày 1.4.2022 khi Thông tư 02/2022/TT-BTC có hiệu lực.

Cụ thể, các ngạch công chức Quản lý thị trường áp dụng Bảng 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP như sau:

Ngạch Kiểm soát viên cao cấp thị trường (mã số 21,187) áp dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00.

Ngạch Kiểm soát viên chính thị trường (mã số 21.188) áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

Ngạch Kiểm soát viên thị trường (mà số 21.189) áp dụng bảng lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Ngạch Kiểm soát viên trung cấp thị trường (mã số 21.190) áp dụng bảng lương công chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89.

Hiện nay, theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng. Như vậy, nếu có hệ số lương cao nhất là 8,00 thì lương công chức quản lý thị trường sẽ gần 12 triệu đồng/tháng.

Thông tư 02/2022/TT-BTC thay thế Thông tư 09/2018/TT-BTC.

Nguồn: Laodong.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng