Hỏi đáp và tin tức

04/06/2021

Xếp lương khi tuyển dụng công chức đã có thời gian đóng BHXH

Bà Phương Lan (soledad16dh@…) có thời gian công tác đóng BHXH được hơn 6 năm (hệ số lương 2,67), trong đó có 4 năm là công chức tại Sở Tài chính và 2 năm làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau đó, bà thôi việc theo nguyện vọng. Nay bà Lan đăng ký thi tuyển công chức Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bà Lan hỏi, nếu trúng tuyển, bà có được miễn thời gian tập sự không? Mức lương đã đóng BHXH của bà có được làm căn cứ để xếp lương khi tuyển dụng không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề bà Lan hỏi như sau:

Điều kiện miễn chế độ tập sự

Ngày 30/12/2010, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 13/2010/TT-BNV quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Điều 12 Thông tư này quy định, người được tuyển dụng được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

– Đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại khoản 2, Điều 20 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP tương ứng với ngạch công chức được tuyển dụng (12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C; 6 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D).

– Trong thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc (theo quy định nêu trên), người được tuyển dụng đã làm những công việc theo yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng.

– Người được tuyển dụng nếu không có đủ các điều kiện thì phải thực hiện chế độ tập sự; thời gian người được tuyển dụng đã làm những công việc theo yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng (nếu có) được tính vào thời gian tập sự.

Xếp lương với trường hợp đã có thời gian đóng BHXH

Điểm a, khoản 1, Điều 11 Thông tư số 13/2010/TT-BNV quy định việc xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc khi được tuyển dụng như sau:

Trường hợp đang được xếp lương theo ngạch, bậc, chức vụ, cấp hàm theo bảng lương do Nhà nước quy định, được bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở xuống thì, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định xếp ngạch, bậc lương theo thẩm quyền và theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Tại điểm c, khoản 3, Mục II, Thông tư số 79/2005/TT-BNV quy định, khi thay đổi công việc hoặc chuyển công tác không được kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch. Trường hợp chuyển công tác mà công việc mới phù hợp với ngạch đang giữ, thì cơ quan, đơn vị mới tiếp tục trả lương theo giấy thôi trả lương của cơ quan, đơn vị cũ.

Theo thông tin bà Phương Lan cung cấp thì bà đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc tại cơ quan cũ lớn hơn thời gian tập sự quy định tại khoản 2, Điều 20, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP. Sau khi thôi việc theo nguyện vọng, nay bà Lan đã nộp hồ sơ thi tuyển công chức Bộ Khoa học và Công nghệ.

Căn cứ Thông báo tuyển công chức năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, có 2 chỉ tiêu tuyển dụng công chức làm việc tại Vụ Kế hoạch – Tổng hợp là vị trí chuyên viên quản lý khoa học và công nghệ (vị trí mà bà Lan đăng ký thi tuyển).

Căn cứ các quy định tại Điều 12 và điểm a, khoản 1, Điều 11 Thông tư số 13/2010/TT-BNV, để được miễn thực hiện chế độ tập sự thì trong thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc ở cơ quan cũ, bà Lan phải đã làm những công việc như yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng ở cơ quan mới (chuyên viên quản lý khoa học và công nghệ).

Và điều kiện để được xem xét xếp lương với ngạch, bậc lương như đã hưởng ở cơ quan cũ, thì bà Lan phải được cơ quan mới tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức, làm công việc mới phù hợp với ngạch công chức ở cơ quan cũ.

Nguồn: Baoquangninh

Từ khóa:

Các bài đã đăng