word-the-cao

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng cục Dự trữ ngạch Chuyên viên và tương đương

Giá: 220,000

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng cục Dự trữ ngạch Chuyên viên và tương đương là bộ câu hỏi môn Kiến thức chung. Bộ câu hỏi bao gồm 1697 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án, gồm những nội dung sau:

– Hiến pháp năm 2013

– Luật Tổ chức chính phủ năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019

– Luật cán bộ công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019

– Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

– Nghị định 123/2016/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; bới Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2016/NĐ-CP.

– Nghị định số 87/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

– Nghị định 34/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định 154/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

– Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

– Nghị định 90/2020/NĐ-CP Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nghị định 138/2020/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

– Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

– Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

– Quyết định 36/2019/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dữ trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính

Lưu ý: Sau khi học bộ câu hỏi này bạn có thể thực hiện việc thi thử để kiểm tra lại kiến thức đã học được qua bài thi thử sau: Bài thi thử ôn thi công chức Tổng cục Dự trữ môn dành cho Chuyên viên và tương đương

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Câu 1: Theo Hiến pháp năm 2013, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm những bộ phận lãnh thổ nào?

a. Đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời

b. Đất liền, hải đảo và vùng biển

c. Đất liền, hải đảo và vùng trời

d. Đất liền và các hải đảo

 

Câu 2: Theo Hiến pháp năm 2013, nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chù nghĩa của ai, do ai, vì ai?

a. Của nông dân, do nông dân, vì nông dân

b. Của trí thức, đo trí thức, vì trí thức

c. Của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân

d. Của công nhân, do công nhân, vì công nhân

 

Câu 3: Theo Hiến pháp năm 2013, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do ai làm chủ?

a. Nhân dân

b. Nhà nước

c. Quốc hộỉ

d. Chính phủ

 

Câu 4: Theo Hiến pháp năm 2013, tất cả quyền lực của nhà nước Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt Nam thuộc về ai?

a. Trí thức

b. Nhân dân

c. Công nhân

d. Nông dân

 

Câu 5: Theo Hiến pháp năm 2013, quyền làm chủ của nhân dân được tổ chức nào bảo đảm?

a. Nhà nước

b. Quốc hội

c. Chính phủ

d. Mặt trận tổ quốc Việt Nam