pdff-tai-lieu

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng cục Dự trữ ngạch Chuyên viên và tương đương 2024

Giá: 220,000

“Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng cục Dự trữ ngạch Chuyên viên và tương đương 2024” là bộ câu hỏi môn Kiến thức chung. Bộ câu hỏi bao gồm 1527 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án, gồm những nội dung sau:

– Hiến pháp năm 2013

– Luật Tổ chức chính phủ năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019

– Luật cán bộ công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019

– Nghị định 123/2016/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2016/NĐ-CP.

– Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

– Nghị định 138/2020/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

– Quyết định 36/2019/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dữ trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính

– Quyết định 982/QĐ-BTC ngày 26-6-2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Văn phòng thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước

– Quyết định số 315/QĐ-BTC ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước

– Quyết định 388/QĐ-BTC ngày 23/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin, thống kê và Kiểm định hàng dự trữ thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước

 

Lưu ý: Sau khi học bộ câu hỏi này bạn có thể thực hiện việc thi thử để kiểm tra lại kiến thức đã học được qua bài thi thử sau: Bài thi thử ôn thi công chức Tổng cục Dự trữ ngạch Chuyên viên và tương đương 2024

 

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng cục Dự trữ ngạch Chuyên viên và tương đương 2024

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng cục Dự trữ ngạch Chuyên viên và tương đương 2024