pdff-tai-lieu

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng cục Quản lý thị trường năm 2023

Giá: 240,000

“Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng cục Quản lý thị trường năm 2023” bao gồm 2351 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án. Bộ câu hỏi được xây dựng dựa trên Danh mục tài liệu ôn thi công chức của Tổng cục Quản lý thị trường 2023. Bộ câu hỏi có các nội dung sau:

1. Hiến pháp năm 2013.

2. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015;

3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

5. Luật cán bộ công chức năm 2008;

6. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chính năm 2019

7. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

8. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

9. Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016.

10. Nghị định số 33/2022/NĐ-CP ngày 27/5/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường.

11. Nghị định 123/2016/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ.

12. Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

13. Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức

14. Nghị định 138/2020/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

15. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ.

16. Quyết định 34/2018/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công thương

17. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

18. Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

 

Lưu ý: Sau khi học bộ câu hỏi này bạn có thể thực hiện việc thi thử để kiểm tra lại kiến thức đã học được qua bài thi thử sau: Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng cục Quản lý thị trường 2023

 

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

blank blank