Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNN tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2020

04/08/2020

Căn cứ Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo nội dung tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TIẾP NHẬN

Chỉ tiêu tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020 được UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2020 gồm 03 chỉ tiêu.

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNN tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2020

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện tiếp nhận

Thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7, Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, cụ thể: Các trường hợp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ( không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn), gồm:

– Người ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

– Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu.

– Cán bộ, công chức cấp xã.

– Người đang làm việc tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang.

2. Nội dung xem xét tiếp nhận

– Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận. Hình thức, nội dung sát hạch do Hội đồng kiểm tra, sát hạch căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, báo cáo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang xem xét, quyết định trước khi tổ chức sát hạch.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển

Mỗi thí sinh dự tuyển chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng; hồ sơ gồm có:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ).

– Văn bản, giấy tờ chứng nhận thuộc các trường hợp quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 14, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7, Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

Hồ sơ dự tuyển phải đủ các thành phần nêu trên, hồ sơ không đủ thành phần nêu trên là hồ sơ không hợp lệ và không đủ điều kiện dự tuyển.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

a) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 03/8/2020 đến hết ngày 02/9/2020.

b) Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang (Số 150, đường Xuân Hòa, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), trong giờ hành chính của các ngày làm việc. Hoặc số điện thoại: 0207.3818950

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang xin thông báo./.

Nguồn tin: bqldanntuyenquang.gov.vn