Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

30/06/2020

Căn cứ Nghị  định số  29/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 4 năm 2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn  cứ  Thông  tư  số  15/2012/TT-BNV  ngày  25  tháng  12  năm  2012  của  Bộ

Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo,bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng

ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 3 Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang);

Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-SNV ngày 04 tháng 05 năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang;

Căn cứ Kế hoạch số 118/KH-BQL ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang về việc tuyển dụng viên chức năm 2020;

Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

1.1. Người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ (mẫu kèm theo);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có  văn  bằng,  chứng  chỉ  theo  yêu  cầu  của  vị  trí  việc  làm  cần  tuyển  dụng (không phân biệt loại hình đào tạo). Cụ thể:

+ Bằng tốt nghiệp Đại học theo chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng

+ Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ B tương đương.

+ Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người dân  tộc  thiểu  số,  sĩ  quan  quân  đội,  sĩ  quan  công  an,  quân  nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

II. SỐ LƯỢNG,  CHỈ  TIÊU  VÀ  TRÌNH  ĐỘ  CHUYÊN  MÔN  CẦN TUYỂN

– Chỉ tiêu tuyển dụng của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ Hậu Giang là 04 chỉ tiêu với vị trí việc làm và trình độ chuyên môn cụ thể như sau:

1. Phòng Nghiên  cứu  thực  nghiệm  và  Phát  triển  công  nghệ  cao  trong nông nghiệp:

– Số lượng vị trí việc làm cần tuyển: 02 biên chế.

– Trình độ cần tuyển: Đại học trở lên; chuyên ngành đào tạo: Nông học, bảo vệ thực vật, trồng trọt, khoa học cây trồng, khuyến nông, sinh học.

– Vị trí việc làm: Phụ trách lĩnh vực về nông nghiệp: 02 biên chế.

2. Phòng Kế hoạch – Đầu tư:

– Số lượng vị trí việc làm cần tuyển: 02 biên chế.

– Trình độ cần tuyển: Đại học trở lên.

– Vị trí  việc  làm:  Phụ  trách  xây  dựng  cơ  bản,  giải  phóng  mặt  bằng:  01  biên chế.

– Chuyên ngành đào tạo: Xây dựng (Xây dựng Công trình), Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Kỹ thuật Công trình Xây dựng, Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng.

– Vị trí việc làm: Phụ trách xây dựng quy trình, thủ tục đầu tư: 01 biên chế.

– Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế học, Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế Quốc tế, Luật.

III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

Tuyển  dụng  viên  chức  bằng  hình  thức  xét  tuyển  theo  quy  định  tại  Điều  11 Nghị  định  số   29/2012/NĐ-CP  được   sửa    đổi,  bổ    sung    tại  Nghị   định  số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

IV. NỘI DUNG XÉT TUYỂN VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN:

1. Nội dung và hình thức xét tuyển

– Vòng 1. Kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đủ điều kiện sẽ được tham dự vòng 2.

– Vòng 2. Phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100; Thời gian phỏng vấn không quá 30 phút. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Xác định người trúng tuyển trong đợt xét tuyển

Người trúng tuyển trong đợt xét tuyển phải có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên cộng điểm ưu tiên (nếu có) lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

V. ĐỊA ĐIỂM  NHẬN, THỜI   GIAN   NỘP  PHIẾU  ĐĂNG  KÝ   DỰ TUYỂN; HÌNH THỨC NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người dự tuyển chỉ nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ, thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

1. Thời gian:

Thời gian Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 20 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 20 tháng 7 năm 2020 (trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).

2. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Tổ chức – Hành chính tổng hợp Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang; Địa chỉ: số 02, đường Võ Văn Kiệt, Phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

3. Hình thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

Nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức – Hành chính tổng hợp Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang hoặc gửi qua đường bưu điện.

VI. THỜI GIAN XÉT TUYỂN

Xét tuyển viên chức trong quý 3 năm 2020, dự kiến như sau:

– Xét vòng 1: Tháng 7 năm 2020;

– Xét vòng 2: Tháng 8 năm 2020.

VII. Phí dự tuyển 500.000 đồng/ hồ sơ.

Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 đến các tổ chức, cá nhân được biết để tham gia./.

Nguồn tin: demo.haugiang.gov.vn