BQL Công trình Công cộng huyện Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2021

13/11/2021

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh BR-VT về việc ban hành Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh BR-VT;

Căn cứ Quyết định số 1146/QĐ-UBND, ngày 10/11/2021 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý Công trình công cộng huyện Côn Đảo năm 2021;

Ban Quản lý Công trình công cộng huyện Côn Đảo thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp tại đơn vị năm 2021, cụ thể như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu kèm theo bảng nhu cầu chi tiết .

2. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua xét tuyển.

3.  Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên:

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Có Hộ khẩu thường trú tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí mà chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4.  Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ tại địa điểm tiếp nhận hoặc gửi theo đường bưu chính.

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 12/11/2021 đến hết ngày 11/12/2021 trong giờ hành chính, trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định .

Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: Phòng Tổ chức – Hành chính, Ban Quản lý Công trình công cộng huyện Côn Đảo, địa chỉ: số 13 Nguyễn Huệ, Khu Dân cư số 5, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham dự xét tuyển nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ trực tiếp với Phòng Tổ chức – Hành chính, Ban Quản lý Công trình công cộng huyện Côn Đảo, địa chỉ: số 13 Nguyễn Huệ, Khu Dân cư số 5, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, điện thoại: 0254.3830.130 gặp bà Phan Cảnh Hương Giang) để được hướng dẫn.

5.  Nội dung, hình thức xét tuyển:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐCP ngày 25/9/2020 của Chính phủ .

Vòng 2: Phỏng vấn kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ . Không thực hiện chấm phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

6. Lệ phí xét tuyển: Lệ phí xét tuyển thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Thời gian thu và mức thu cụ thể, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo sau khi có kết quả vòng 01.

7.  Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển:

Thời gian tổ chức xét tuyển: dự kiến trong tháng 12/2021 (sẽ thông báo thời gian cụ thể vòng 02 sau khi có kết quả vòng 01).

Địa điểm tổ chức xét tuyển: Ban Quản lý Công trình công cộng huyện Côn Đảo, địa chỉ: số 13 Nguyễn Huệ, Khu Dân cư số 5, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phòng Tổ chức – Hành chính niêm yết công khai thông báo này tại trụ sở làm việc của đơn vị.

Ban Quản lý Công trình công cộng huyện Côn Đảo kính gửi UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh BR-VT, Trung tâm công báo tin h c tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện, Ban Điều hành 09 Khu dân cư quan tâm, hỗ trợ công tác thông tin, phổ biến rộng rãi nội dung tại Thông báo này.

***** Tài liệu đính kèm:

Bảng nhu cầu tuyển dụng

Phụ lục chế độ chính sách

Nguồn tin: baria-vungtau.gov.vn