Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2023

07/04/2023

Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-SNV ngày 10/3/2023 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển như sau:

1. Số lượng người làm việc cần tuyển
– Tổng số nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2023 của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo là 39 chỉ tiêu Giáo viên trung học phổ thông. Trong đó, chỉ tiêu tuyển dụng chung là 35, chỉ tiêu tuyển dụng dành riêng cho người dân tộc thiểu số (Jrai, Bahnar) là 04.
– Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển là: 01 vị trí giáo viên (39 chỉ tiêu).
(có Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng chi tiết kèm theo Thông báo này)
2. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
2.1. Người có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn đăng ký dự tuyển;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm theo chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
2.2. Về trình độ đào tạo – (Vị trí việc làm: Giáo viên trung học phổ thông hạng III – V.07.05.15):
Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông.
2.3. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
b) Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm a khoản 2.3 thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
3. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
3.1. Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển
– Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (có biểu mẫu đính kèm theo).
– Người đăng ký dự tuyển phải nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc qua đường bưu chính và kèm theo các loại giấy tờ sau: Lý lịch tự thuật có xác nhận của địa phương; Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn theo quy định tại khoản 2.2 Mục 2 Thông báo này và các loại giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) để kiểm tra đối chiếu thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển; 02 ảnh 3×4 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển.
– Mỗi người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng (tính chung cho tất cả các trường trung học phổ thông trực thuộc Sở), nếu người dự tuyển nộp từ 02 Phiếu dự tuyển vào 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.
– Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình.
– Người dự tuyển đã thực hiện đầy đủ các điều kiện và có đầy đủ thông tin về Phiếu đăng ký dự tuyển thì người tiếp nhận không được từ chối tiếp nhận. Người dự tuyển có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển theo quy định mà cơ quan tiếp nhận từ chối tiếp nhận Phiếu nhưng không có lý do chính đáng thì người dự tuyển có thể phản ánh về Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo (số điện thoại: 0269. 3826.878).
3.2. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính vào các ngày làm việc từ ngày 06/4/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 06/5/2023 về Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo (số 56 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai). Số điện thoại liên hệ: 0269.3821.141.
3.3. Lệ phí dự tuyển
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (Người đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển thực hiện nộp phí theo thông báo triệu tập của Hội đồng tuyển dụng).
4. Hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm xét tuyển
4.1. Hình thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua xét tuyển theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.
4.2. Nội dung xét tuyển
Việc xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng, cụ thể như sau:
a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
– Hình thức thi: Thi viết.
– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian thi: Thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề).
– Thang điểm thi viết: 100 điểm.
4.3. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng
Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng do Hội đồng tuyển dụng thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo, Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo để mọi cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

***** Tệp đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: chuse.edu.vn