Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang tuyển dụng giáo viên năm 2020

30/01/2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang;

Căn cứ văn bản số 788/HD-SNV ngày 27/9/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang v/v Hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2020;

Căn cứ Công văn số 16/SNV-TCBMBC ngày 08/01/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang v/v phúc đáp văn bản đề nghị phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức;

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020 như sau:

I.  MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG

1. Mục đích

Tổ chức tuyển dụng viên chức nhằm bổ sung đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, đảm bảo năng lực chuyên môn, đúng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp do Nhà nước quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị.

2. Nguyên tắc

– Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật.

– Bảo đảm tính cạnh tranh

– Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

– Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

– Ưu tiên người có tài năng, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số.

II.   SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC ĐƯỢC GIAO; SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CHƯA SỬ DỤNG VÀ SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN

 

STT Đơn vị Số lượng người làm việc được

giao

Số lượng người làm việc chưa sử

dụng

Số lượng viên chức cần tuyển Vị trí việc làm Ngành, chuyên ngành
1 Trường THPT

Chuyên

80 05 02 Giáo

viên

Tiếng

Anh

2 Trường THPT

Quản Bạ

49 07 01 Giáo

viên

Tiếng

Anh

3 Trường THCS&THPT

Minh Ngọc

42 02 02 Giáo viên Tiếng Anh

 

III. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Người dự tuyển đáp ứng đồng thời các tiêu chuẩn sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm Tiếng Anh trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

– Có trình độ ngoại ngữ thứ hai đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông

IV.  HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2.  Nội dung

Việc xét tuyển thực hiện theo 02 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra hồ sơ dự tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức thi thực hành.

V.  THỜI GIAN TUYỂN DỤNG

Từ cuối tháng 01/2021 đến khi kết thúc công tác tuyển dụng theo quy định (Sở GD&ĐT quyết định tiến độ, thời gian tuyển dụng theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế và thông báo công khai để người tham gia dự tuyển biết và thực hiện).

VI.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tổ chức cán bộ

Tham mưu ban hành các văn bản liên quan đến việc tổ chức tuyển dụng theo quy định hiện hành (thông báo; Quyết định thành lập Hội đồng, thu hồ sơ…).

2. Phòng Kế hoạch – Tài chính

Chuẩn bị kinh phí và hướng dẫn thu, chi, thanh quyết toán kinh phí tổ chức tuyển dụng theo quy định.

3. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở

Phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác tuyển dụng theo phân công của Sở GD&ĐT, của Hội đồng tuyển dụng; tham gia vào Hội đồng tuyển dụng và các bộ phận giúp việc của Hội đồng tuyển dụng (nếu có).

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các cá nhân, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Tổ chức cán bộ) để được xem xét giải quyết.

Nguồn tin: hagiang.edu.vn