Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên năm 2023

15/09/2023

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 1257/QĐ-SGDĐT ngày 30/6/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo;
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023 như sau:

I. Vị trí, số lượng người làm việc cần tuyển
Vị trí, số lượng người làm việc cần tuyển dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trực thuộc Sở GDĐT năm 2023 là 94 giáo viên (đã trừ 05 hồ sơ diện thu hút theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017), trong đó:
– Giáo viên tiểu học hạng III (V.07.03.29): 02 giáo viên Giáo dục tiểu học cơ bản.
– Giáo viên trung học cơ sở hạng III (V.07.04.32): 01 giáo viên Tổng phụ trách đội.
– Giáo viên trung học phổ thông hạng III (V.07.05.15): 91 giáo viên, cụ thể theo môn học (Toán học: 09; Hóa học: 01; Ngữ văn: 02; Lịch sử: 07; Địa lý: 04; Tiếng Anh: 06; GDCD: 07; Thể dục: 02; Công nghệ: 05 (02 CN Công và 03
CN Nông); Tin học: 05; GDQP-AN: 07; Âm nhạc: 20; Mỹ thuật: 16).
II. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
d) Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định; đ) Có lý lịch rõ ràng;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng, chức danh nghề nghiệp giáo viên cần tuyển, cụ thể:
– Giáo viên tiểu học hạng III (V.07.03.29)
+ Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên ngành giáo dục đặc biệt hoặc ngành giáo dục tiểu học và có chứng chỉ nghiệp vụ về hỗ trợ giáo dục người khuyết tật hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và có chứng chỉ nghiệp vụ về hỗ trợ giáo dục người khuyết tật (giáo dục đặc biệt).
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học (đối với giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; trường hợp, giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng).
– Giáo viên trung học cơ sở hạng III (V.07.04.32)
+ Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở (đối với giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; trường hợp, giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng).
– Giáo viên trung học phổ thông hạng III (V.07.05.15)
+ Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông (đối với giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; trường hợp, giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng).
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
3. Đối tượng ưu tiên và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

III. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
1. Hồ sơ dự tuyển
Hồ sơ dự tuyển được đựng trong túi đựng hồ sơ, ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ, hồ sơ gồm có:
– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu);
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực. Các văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực.
– Giấy tờ ưu tiên (nếu có).
– 03 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và số điện thoại liên lạc.
2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Kể từ ngày 01/9/2023 đến 17 giờ ngày 30/9/2023 vào các ngày làm việc trong tuần (sau thời gian trên Sở Giáo dục và Đào tạo không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển).
3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo, 58 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
IV. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm thi tuyển
1. Hình thức, nội dung
Hình thức tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023 được thực hiện theo 02 vòng như sau:
a) Vòng 1
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
– Hình thức: Thi viết.
– Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian: 180 phút.
– Thang điểm: 100 điểm.
2. Thời gian và địa điểm thi tuyển
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi vòng 2 (thi môn nghiệp vụ chuyên ngành) tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GDĐT. Thời gian và địa điểm thi sẽ thông báo cụ thể tại địa chỉ website Sở.
Các ứng viên theo dõi thông tin liên quan đến việc tuyển dụng giáo viên năm 2023 trên trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo (http://tuyendung.quangngai.edu.vn).
Mọi chi tiết về tuyển dụng giáo viên năm 2023 liên hệ tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, 58 Hùng Vương, Tp. Quảng Ngãi, số điện thoại: (0255) 3824167, email: tccb@quangngai.edu.vn./.

***** Đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: quangngai.edu.vn