Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021

28/09/2021

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2019.

Căn cứ Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức.

Căn cứ Luật viên chức năm 2010 và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Thực hiện Quyết định số 2994/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao số người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 và Quyết định số 965/QĐ-SNV ngày 23/9/2021 của Sở Nội vụ Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021, như sau:

I. Tổng số người làm việc cần tuyển dụng

Cần tuyển dụng 136 người làm việc, trong đó:

Đối tượng cử tuyển: 06 người làm việc

Đối tượng ngoài cử tuyển: 130 người làm việc

II. Đối tượng cử tuyển: 06 người làm việc

Cần tuyển 06 người làm việc với chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III- Mã số: V.07.05.15 (01 giáo viên tiếng Anh, 01 giáo viên Lịch sử, 01 giáo viên Sinh học, 01 giáo viên Hóa học, 01 giáo viên Ngữ văn và 01 giáo viên Toán học) ở các vị trị việc làm tại các trường trung học phổ thông như sau:

Trường Trung học phổ thông Mai Sơn: 01 người làm việc

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng III- Mã số: V.07.05.15: 01 giáo viên Tiếng Anh.

Trường Trung học phổ thông Chiềng Khương: 01 người làm việc

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng III-Mã số: 07.05.15: 01 giáo viên Lịch sử.

Trường Trung học phổ thông Sốp Cộp: 01 người làm việc

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng III- Mã số: 07.05.15: 01 giáo viên Sinh học.

Trường Trung học phổ thông Tông Lệnh: 01 người làm việc

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng III- Mã số: 07.05.15: 01 giáo viên Hóa học.

Trường Trung học phổ thông Thuận Châu: 02 người làm việc

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng III- Mã số: 07.05.15: 01 giáo viên Ngữ văn, 01 giáo viên Toán học.

III. Đối tượng ngoài cử tuyển: 130 người làm việc 1- Các trường Trung học phổ thông

1. Cần tuyển 101 người làm việc với vị trí việc làm như sau:

Vị trí việc làm Giáo viên THPT hạng III- Mã số: V.07.05.15: 92 người làm việc (21 giáo viên Toán học, 03 giáo viên Vật lý, 06 giáo viên Hóa học, 04 giáo viên Sinh học, 11 giáo viên Ngữ văn, 14 giáo viên Tiếng Anh, 07 giáo viên Giáo dục Quốc phòng an ninh, 06 giáo viên Địa lý, 07 giáo viên Lịch sử, 07 giáo viên Giáo dục công dân, 02 giáo viên Công nghệ, 04 giáo viên Tin học);

Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung: 09 người làm việc (01 thủ quỹ, 03 thư viện, 03 thiết bị – thí nghiệm, 02 giáo vụ).

Cụ thể số lượng người làm việc cần tuyển dụng tại các trường trung học phổ thông như sau:

Trường Trung học phổ thông Mai Sơn: 02 người làm việc

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng III- Mã số: 07.05.15: 01 giáo viên Toán học, 01 giáo viên Địa lý.

Trường Trung học phổ thông Tân Lập: 03 người làm việc

Vị trí việc làm giáo viên THPT hạng III- Mã số: V.07.05.15: 01 giáo viên Toán học, 01 giáo viên Ngữ văn, 01 giáo viên Giáo dục công dân.

Trường Trung học phổ thông Chiềng Khương: 07 người làm việc

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng III – Mã số: 07.05.15: 01 giáo viên Toán học, 01 giáo viên Hóa học, 01 giáo viên tiếng Anh, 01 giáo viên Giáo dục Quốc phòng – An ninh, 02 giáo viên Địa lý, 01 giáo viên Tin học.

Trường Trung học phổ thông Mường Lầm: 04 người làm việc

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng III – Mã số: 07.05.15: 01 giáo viên Hóa học, 01 giáo viên Ngữ văn, 01 giáo viên tiếng Anh, 01 giáo viên Công nghệ.

Trường Trung học phổ thông Sốp Cộp: 11 người làm việc

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng III – Mã số: 07.05.15: 01 giáo viên môn Toán học, 01 giáo viên môn Vật lý, 02 giáo viên môn Sinh học, 01 giáo viên môn Ngữ văn, 03 giáo viên môn tiếng Anh, 01 giáo viên môn Giáo dục Quốc phòng

An ninh, 01 giáo viên môn Giáo dục công dân, 01 giáo viên môn Công nghệ.

Trường Trung học phổ thông Quỳnh Nhai: 01 người làm việc

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng III – Mã số: 07.05.15: 01 giáo viên Toán học.

Trường Trung học phổ thông Mường Giôn: 01 người làm việc

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng III – Mã số: 07.05.15: 01 giáo viên Toán học.

Trường Trung học phổ thông Phiêng Khoài: 04 người làm việc

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng III – Mã số: V.07.05.15: 01 giáo viên môn Toán học, 01 giáo viên môn Ngữ văn, 01 giáo viên môn tiếng Anh.

Vị trí việc làm: Nhân viên Thư viện – Mã số V.10.02.07: 01 người làm việc (Thư viện viên hạng IV).

Trường Trung học phổ thông Chuyên: 08 người làm việc

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng III – Mã số: V.07.05.15: 01 giáo viên môn Toán học, 01 giáo viên môn Vật lý, 01 giáo viên môn Hóa học, 01 giáo viên môn Sinh học, 01 giáo viên môn Ngữ văn, 02 giáo viên môn tiếng

Vị trí việc làm: Nhân viên Giáo vụ – Mã số 07.07.21: 01 người làm việc.

Trường Trung học phổ thông Tân Lang: 07 người làm việc

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng III, mã số: 07.05.15: 02 giáo viên môn Toán học, 02 giáo viên môn Ngữ văn, 01 giáo viên môn tiếng Anh, 01 giáo viên môn Lịch sử, 01 giáo viên môn Giáo dục công dân.

Trường Trung học phổ thông Phù Yên: 01 người làm việc

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng II – Mã số: 07.05.15: 01 giáo viên môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh.

Trường Trung học phổ thông Tông Lệnh: 07 người làm việc

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng III – Mã số: 07.05.15: 01 giáo viên môn Toán học, 01 giáo viên môn Hóa học, 01 giáo viên môn tiếng Anh, 01 giáo viên môn Địa lý, 01 giáo viên môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh, 01 giáo viên môn Lịch sử, 01 giáo viên môn Tin học.

Trường Trung học phổ thông Thuận Châu: 03 người làm việc

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng III – Mã số: 07.05.15: 01 giáo viên môn tiếng Anh, 01 giáo viên môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh, 01 giáo viên môn Giáo dục công dân.

Trường Trung học phổ thông Co Mạ: 11 người làm việc

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng III – Mã số: 07.05.15: 02 giáo viên môn Toán học, 01 giáo viên môn Hóa học, 01 giáo viên môn Sinh học, 02 giáo viên môn Ngữ văn, 01 giáo viên môn tiếng Anh, 02 giáo viên môn Lịch sử, 02 giáo viên môn Tin học.

Trường Trung học phổ thông Bình Thuận: 02 người làm việc

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng III – Mã số: 07.05.15: 01 giáo viên môn Lịch sử.

Vị trí việc làm: Nhân viên Thiết bị – Thí nghiệm – Mã số V.07.07.20: 01 người làm việc.

Trường Trung học phổ thông Bắc Yên: 04 người làm việc

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng III – Mã số: 07.05.15: 02 giáo viên môn Toán học, 01 giáo viên môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh, 01 giáo viên môn Giáo dục công dân.

Trường Trung học phổ thông Mường La: 07 người làm việc

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng III – Mã số: 07.05.15: 02 giáo viên môn Toán học, 02 giáo viên môn tiếng Anh, 01 giáo viên môn Giáo dục Quốc phòng

An ninh, 01 giáo viên môn Giáo dục công dân, 01 giáo viên Địa lý.

Trường Trung học phổ thông Mường Bú: 02 người làm việc

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng III – Mã số: 07.05.15: 01 giáo viên môn Vật lý, 01 giáo viên môn Giáo dục công dân.

Trường Trung học phổ thông Mộc Hạ: 07 người làm việc

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng III – Mã số: 07.05.15: 02 giáo viên môn Toán học, 01 giáo viên môn Hóa học, 02 giáo viên môn Ngữ văn, 01 giáo viên môn Địa lý, 01 giáo viên môn Lịch sử.

Trường Trung học phổ thông Vân Hồ: 05 người làm việc

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng III – Mã số: 07.05.15: 02 giáo viên môn Toán học, 01 giáo viên môn Lịch sử.

Nhân viên Thiết bị – Thí nghiệm – Mã số 07.07.20: 01 người làm việc

Vị trí việc làm: Nhân viên Thư viện – Mã số 10.02.07: 01 người làm việc (Thư viện viên hạng IV)

Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu: 01 người làm việc.

Vị trí việc làm: Nhân viên Thư viện – Mã số 10.02.07: 01 người làm việc (Thư viện viên hạng IV).

Trường Trung học phổ thông Sông Mã: 01 người làm việc.

Vị trí việc làm: Nhân viên Thiết bị – Thí nghiệm – Mã số 07.07.20: 01 người làm việc

Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh: 02 người làm việc

Vị trí việc làm: Nhân viên Thủ quỹ – Mã số 035: 01 người làm việc

Vị trí việc làm Nhân viên Giáo vụ – Mã số 07.07.21: 01 người làm việc

2-  Các trường THCS&THPT

Cần tuyển dụng 02 người làm việc với vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III-Mã số: V.07.05.15: 02 người làm việc (01 giáo viên Ngữ văn, 01 giáo viên Lịch sử), cụ thể như sau:

Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Du: 01 người làm việc.

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng III- Mã số: 07.05.15: 01 giáo viên Lịch sử.

Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Chiềng Sơn: 01 người làm việc

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng III- Mã số: 07.05.15: 01 giáo viên Ngữ văn.

3-  Các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT

Cần tuyển dụng 18 người làm việc với vị trí việc như sau:

– Giáo viên THPT hạng III- Mã số: V.07.05.15: 10 người làm việc (04 giáo viên Vật lý, 02 giáo viên Hóa học, 01 giáo viên Ngữ văn, 02 giáo viên tiếng Anh, 01 giáo viên Lịch sử);

Nhân viên chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung: 08 người làm việc (02 Nhân viên Thiết bị – Thí nghiệm, 01 Nhân viên Thư viện, 01 Nhân viên Giáo vụ, 04 Nhân viên y tế).

Cụ thể số lượng người làm việc cần tuyển dụng tại các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT như sau:

Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Sốp Cộp: 03 người làm việc

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng III – Mã số: V.07.05.15: 01 giáo viên Ngữ văn, 01 giáo viên Lịch sử.

Vị trí việc làm: Nhân viên Thư viện – Mã số 10.02.07: 01 người làm việc (Thư viện viên hạng IV).

Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Quỳnh Nhai: 03 người làm việc

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng III – Mã số: V.07.05.15: 01 giáo viên Vật lý, 01 giáo viên tiếng

Vị trí việc làm Nhân viên Y tế: Chức danh nghề nghiệp Y sỹ hạng IV – Mã số 08.03.07: 01 người làm việc.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Thuận Châu: 02 người làm việc

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng III – Mã số: V.07.05.15: 01 giáo viên Vật lý.

Vị trí việc làm: Nhân viên Thiết bị – Thí nghiệm – Mã số V.07.07.20: 01 người làm việc.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Bắc Yên: 03 người làm việc

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng III – Mã số: 07.05.15: 01 giáo viên Vật lý.

Vị trí việc làm Nhân viên Y tế: Chức danh nghề nghiệp Y sỹ hạng IV – Mã số 08.03.07: 01 Người làm việc

Vị trí việc làm nhân viên Giáo vụ – Mã số 07.07.21: 01 người làm việc.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Mường La: 03 người làm việc

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng III – Mã số: 07.05.15: 01 giáo viên Vật lý, 01 giáo viên Hóa học, 01 giáo viên tiếng Anh.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Vân Hồ: 01 người làm việc

Vị trí việc làm giáo viên THPT hạng III – Mã số: 07.05.15: 01 giáo viên Hóa học.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Sông Mã: 01 người làm việc

Vị trí việc làm: Nhân viên Thiết bị – Thí nghiệm – Mã số 07.07.20: 01 người làm việc.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Mai Sơn: 01 người làm việc

– Vị trí việc làm Nhân viên Y tế: Chức danh nghề nghiệp Y sỹ hạng IV –

Mã số V.08.03.07: 01 Người làm việc

Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Phù Yên: 01 người làm việc

Vị trí việc làm Nhân viên Y tế: chức danh nghề nghiệp Y sỹ hạng IV – Mã số 08.03.07: 01 Người làm việc.

* Khối Trung tâm GDTX huyện: 09 người làm việc với vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo viên THPT hạng III- Mã số: V.07.05.15: 09 người làm việc (01 giáo viên Ngữ văn, 01 giáo viên Lịch sử, 02 giáo viên Địa lý, 02 giáo viên Vật lý, 01 giáo viên Hóa học, 02 giáo viên Sinh học). Cụ thể như sau:

Trung tâm GDTX Vân Hồ: 03 người làm việc

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng III – Mã số: 07.05.15: 01 giáo viên Ngữ văn, 01 giáo viên Lịch sử, 01 giáo viên Địa lý.

Trung tâm GDTX Quỳnh Nhai: 01 người làm việc

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng III – Mã số: V.07.05.15: 01 giáo viên Sinh học.

Trung tâm GDTX Yên Châu: 02 người làm việc

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng III – Mã số: V.07.05.15: 01 giáo viên Vật lý, 01 giáo viên Địa lý.

Trung tâm GDTX Thuận Châu: 02 người làm việc

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng III – Mã số: V.07.05.15: 01 giáo viên Hóa học, 01 giáo viên Sinh học.

Trung tâm GDTX Mường La: 01 người làm việc

Vị trí việc làm: Giáo viên THPT hạng III – Mã số: V.07.05.15: 01 giáo viên Vật lý.

IV. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN DỤNG VÀ HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

1.  Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển viên chức

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của người dự tuyển

2.1- Vị trí việc làm Giáo viên Trung học phổ thông hạng III – Mã số V.07.05.15. Yêu cầu:

Có bằng cử nhân (tốt nghiệp đại học) trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III (đối với giáo viên trung học phổ thông mới được tuyển dụng vào làm giáo viên trung học phổ thông hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

Yêu cầu về chuyên ngành đào tạo:

+ Giáo viên Toán học: Toán học, Toán – Tin, Toán – Lý.

+ Giáo viên Vật lý: Vật lý, Vật lý – Kỹ thuật công nghiệp, Vật lý – Hóa học.

+ Giáo viên Hóa học: Hóa học, Hóa – Sinh.

+ Giáo viên Sinh học: Sinh học, Sinh học – Hóa học, Sinh học – Kỹ thuật nông nghiệp.

+ Giáo viên Ngữ văn: Ngữ văn, Ngữ văn – Lịch sử, Ngữ văn – Giáo dục công dân, Ngữ văn – Địa lý.

+ Giáo viên Lịch sử: Lịch sử, Lịch sử – Địa lý, Lịch sử – Giáo dục công dân.

+ Giáo viên Tiếng Anh: Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh.

+ Giáo viên Địa lý: Địa lý, Địa lý – Lịch sử, Địa lý – Giáo dục công dân.

+ Giáo viên Giáo dục Quốc phòng – An ninh: Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Giáo dục thể chất – Quốc phòng An ninh, Giáo dục thể chất và có bằng Trung cấp quốc phòng hoặc Trung cấp an ninh.

+ Giáo viên Tin học: Tin học, Công nghệ thông tin.

+ Giáo viên Công nghệ: Công nghệ, Kỹ thuật công nghiệp.

+ Giáo viên Giáo dục công dân: Giáo dục công dân, Giáo dục chính trị, Giáo dục công dân – Địa lý, Giáo dục công dân – Lịch sử.

2.2.  Vị trí việc làm nhân viên thủ quỹ – Mã số 06.035. Yêu cầu:

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc đối với những địa phương yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; Hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C được cấp trước ngày 15/01/2020 theo Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên trung cấp (sau khi được tuyển dụng, trong thời gian tập sự viên chức phải hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm).

2.3.   Vị trí việc làm nhân viên Thiết bị, thí nghiệm, Chức danh nghề nghiệp Nhân viên thiết bị, thí nghiệm mã số V.07.07.20. Yêu cầu:

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học) trở lên.

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc đối với những địa phương yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; Hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C được cấp trước ngày 15/01/2020 theo Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị – thí nghiệm (sau khi được tuyển dụng, trong thời gian tập sự viên chức phải hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm).

2.4- Vị trí việc làm Nhân viên thư viện, chức danh nghề nghiệp Thư viện viên hạng IV – Mã số: V.10.02.07. Yêu cầu:

Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng về chuyên ngành thư viện, thư viện – thông tin hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C được cấp trước ngày 15/01/2020 theo Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông

2.5- Vị trí việc làm nhân viên giáo vụ, chức danh nghề nghiệp mã số V.07.07.21. Yêu cầu:

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm giáo vụ) trở lên.

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc đối với những địa phương yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; Hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C được cấp trước ngày 15/01/2020 theo Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên giáo vụ (sau khi được tuyển dụng, trong thời gian tập sự viên chức phải hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm).

2.6- Vị trí việc làm nhân viên Y tế, chức danh nghề nghiệp Y sỹ hạng IV- Mã số V.08.03.07. Yêu cầu

Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp.

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; Hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C được cấp trước ngày 15/01/2020 theo Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức; thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức).

3. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể:

“1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2”.

4.  Nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển

Sau khi hết thời hạn nộp phiếu đăng ký theo Thông báo này, Hội đồng tuyển dụng Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thực hiện xét tuyển theo 02 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đã đăng ký dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, xác định chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu về chuyên ngành đào tạo của vị trí việc làm cần tuyển dụng (đối với người dự tuyển có bằng cử nhân và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông), nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng

Vòng 2:

Các trường trung học phổ thông, trường THCS&THPT, trường PTDT nội trú THCS&THPT:

Hình thức thi: Thi phỏng vấn.

Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian: Thi Phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm

Trường THPT Chuyên tỉnh Sơn La

+ Hình thức thi: Thi thực hành.

+ Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, như sau:

Kiểm tra kiến thức:

+ Làm bài thi viết về kiến thức chuyên môn: Thời gian 180 phút (giải 01 đề thi tương đương đề học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên).

+ Thang điểm: 100 điểm

Kiểm tra kỹ năng hoạt động nghề nghiệp: Thi thực hành giảng dạy hoặc Thi thực hành viết báo cáo chuyên đề về chuyên môn.

Đối với thi thực hành giảng dạy: Giảng dạy 02 tiết theo chương trình chuyên ở lớp chuyên; thời gian 45 phút/1 tiết.

+ Thang điểm: 100 điểm

Đối với thi thực hành viết báo cáo chuyên đề về chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Thời gian: 180 phút

+ Thang điểm: 100 điểm

5. Cách xác định người trúng tuyển

Thực hiện theo Điều 10 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

Đối với người dự tuyển vào các đơn vị sự nghiệp công lập (không phải là trường THPT Chuyên Sơn La)

Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong người làm việc được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Đối với người dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Sơn La

Các tiết dạy thực hành được đánh giá theo quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tiêu chí thang điểm tại Công văn số 1447/SGDĐT- GDTrH ngày 21/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy và xây dựng kế hoạch bài học của giáo viên.

Cách xác định người trúng tuyển: Điểm thi thực hành là điểm trung bình của bài thi viết về kiến thức chuyên môn và thi thực hành giảng dạy hoặc thi thực hành viết báo cáo chuyên đề về chuyên môn. Lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi hết người làm việc tuyển dụng của từng vị trí việc làm, trong đó bài thi kiến thức chuyên môn phải đạt từ 50 điểm trở lên và các tiết dạy phải đạt từ trung bình trở lên hoặc bài thi viết báo cáo chuyên đề về chuyên môn phải đạt từ 50 điểm trở lên.

Đối với người dự tuyển vào các đơn vị sự nghiệp công lập (không phải Trường THPT Chuyên Sơn La) và người dự tuyển vào Trường THPT Chuyên:

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 115/2020/NĐ-CP bằng nhau ở người làm việc cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển cho các kỳ thi tuyển hoặc xét tuyển lần

6.  Phúc khảo

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn hoặc thực hành.

Người dự tuyển vào trường THPT Chuyên Sơn La có quyền nộp đơn phúc khảo đối với bài thi viết về kiến thức chuyên môn (không phúc khảo nội dung thi thực hành kiểm tra kỹ năng hoạt động nghề nghiệp) tại vòng 2 thi thực hành theo quy định tại điểm c, khoản 3, điều 15 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả

III. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 (kèm theo) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu điện 01 Phiếu đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm theo đúng mẫu quy tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của chính phủ, người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung kê khai trong phiếu.

Đối với những người đăng ký dự tuyển có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông phải nộp bản photocopy Bảng điểm tốt nghiệp toàn khóa (theo quy chế đào tạo đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo) kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 và nguyên nhân khách quan nên việc tuyển dụng theo Thông báo số 40/TB-SGDĐT ngày 15/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 không thể tiếp tục thực hiện được. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La kính mong các cá nhân đã đăng ký dự tuyển thông cảm, chia sẻ và giúp thực hiện nộp lại Phiếu đăng ký dự tuyển theo thông báo này.

Lưu ý: Trường hợp người dự tuyển hiện đang là viên chức công tác trong các cơ sở giáo dục công lập hoặc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thì phải có văn bản nhất trí của thủ trưởng đơn vị nơi công tác đồng ý cho phép tham gia dự tuyển.

2. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

2.1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: http://sogiaoduc.sonla.gov.vn: Bắt đầu từ ngày 27/9/2021 đến hết ngày 05/11/2021 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần; sáng từ 7h30’ đến 11h30’, chiều từ 13h đến 17h).

2.2.    Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Các cá nhân có nguyện vọng dự tuyển nộp Phiếu dự tuyển (kèm theo 03 phong bì, tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận) trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Sơn La (Số 01, Đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; ĐT 02123.755.012, nhánh 16 hoặc bà Ngô Thị Hồng Nhung, điện thoại: 0766225566) hoặc nộp theo đường bưu chính (trường hợp nộp theo đường bưu chính, thời gian tính theo dấu bưu điện trên bì gửi Phiếu dự tuyển).

Thông báo và kế hoạch tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: http://sogiaoduc.sonla.gov.vn.

Các ý kiến cần giải đáp đề nghị liên hệ với Phòng Tổ chức cán bộ và Chính trị, tư tưởng của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, điện thoại 0212.3855.864 và 0917870899.

Thông báo này thay thế Thông báo số 40/TB-SGDĐT ngày 15/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La trân trọng thông báo.

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

***** Tài liệu tham khảo:

1224 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục (giáo viên) bậc THCS và THPT

1128 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh A2 ôn thi công chức, viên chức 2021

Nguồn tin: sogiaoduc.sonla.gov.vn