Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021

26/10/2021

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, như sau:

1. Tuyển dụng đối với những người thuộc đối tượng chính sách, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ

1.1 Chỉ tiêu tuyển dụng, vị trí việc làm, yêu cầu về trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo

Số lượng chỉ tiêu 03, gồm:

Trường Trung học phổ thông Chuyên: 02 chỉ tiêu.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh: 01 chỉ tiêu.

Vị trí việc làm: Giáo viên trung học phổ thông hạng III dạy Ngữ văn

Yêu cầu về trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo: Đại học trở lên, ngành Sư phạm Ngữ văn hoặc ngành Ngữ văn có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông.

1.2 Điều kiện người đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển vào làm viên chức giáo viên trường trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo phải có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.

1.3 Hình thức tuyển dụng

Xét tuyển theo quy định tại khoản 1, Điều 7 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

1.4 Đối tượng tuyển dụng

Những người thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

1.5 Nội dung xét tuyển

Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

1.6 Trình tự, thủ tục tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Tuyển dụng bằng hình thức tiếp nhận vào làm viên chức theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ

2.1 Chỉ tiêu tuyển dụng, vị trí việc làm, yêu cầu về trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo tiếp nhận vào làm viên chức

Số lượng chỉ tiêu: 01

Trường Trung học phổ thông Hòa Phú: 01 chỉ tiêu.

Vị trí việc làm: Giáo viên trung học phổ thông hạng III dạy Ngữ văn.

Yêu cầu về trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo: Đại học trở lên, ngành Sư phạm Ngữ văn hoặc ngành Ngữ văn có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông.

2.2 Đối tượng tiếp nhận

Các trường hợp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ (người đăng ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo quy định của pháp luật).

2.3 Quy trình xem xét tiếp nhận vào làm viên chức

Thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ- CP của Chính phủ, cụ thể:

Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Xác định người trúng tuyển

Thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

5. Hồ sơ dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ dự tuyển

5.1 Hồ sơ dự tuyển

Mỗi thí sinh dự tuyển chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng; hồ sơ dự tuyển gồm có:

Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định:

+ Người đăng ký dự tuyển theo đối tượng tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Theo mẫu tại phụ lục Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.

+ Người đăng ký dự tuyển tiếp nhận vào làm viên chức theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP: Theo mẫu số 01 kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020.

Văn bản, giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng xét tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; riêng người đăng ký dự tuyển tiếp nhận vào làm viên chức nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 3, Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

05 phong bì dán tem, có ghi địa chỉ, số điện thoại của thí sinh dự tuyển hoặc người nhận

Hồ sơ dự tuyển phải đủ các thành phần nêu trên. Hồ sơ không đủ thành phần nêu trên hoặc nộp hồ sơ dự tuyển vào từ 02 vị trí việc làm tuyển dụng trở lên là hồ sơ không hợp lệ và không đủ điều kiện dự tuyển.

5.2 Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 26/10/2021 đến hết ngày 25/11/2021, trong giờ hành chính.

Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang (số 314, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), điện thoại liên hệ: 3813687.

Hình thức nộp hồ sơ: Để phòng tránh dịch bệnh Covid-19, khuyến khích người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ theo đường bưu chính (thời gian nộp hồ sơ tính theo dấu bưu điện trong khoảng thời gian quy định tại thông báo này ) hoặc phải tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng chống dịch theo quy định nếu nộp trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

6. Dự kiến thời gian, địa điểm xét tuyển, sát hạch

Thời gian dự kiến: Ngày 10/12/2021 (đối với diện tuyển dụng theo mục 1 văn bản này) và ngày 16/12/2021 (đối với diện tuyển dụng theo mục 2 văn bản này).

Địa điểm dự kiến: Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp tỉnh, tổ 3, phường Tân Quang, thành phố Tuyên quang, tỉnh Tuyên

7. Lệ phí tuyển dụng

Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển nộp lệ phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Thông báo này đăng 01 (một) lần trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo và niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang.

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển mẫu 01

Phiếu đăng ký dự tuyển mẫu 02

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn