Trường THPT Lương Định Của, Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024

18/09/2023

Căn cứ Quyết định số 935/QĐ-SGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường THPT Lương Định Của, năm học 2023-2024; Trường THPT Lương Định Của thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024, như sau:

1. Số lượng viên chức cần tuyển ở từng vị trí việc làm

STT Vị trí làm việc Chức danh nghề nghiệp Mã số Số lượng Ghi chú
1 Giáo viên môn Ngữ Văn Giáo viên Trung học phổ thông hạng III V.07.05.15 01
2 Giáo viên môn Tiếng Anh

 

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III V.07.05.15 01
3 Giáo viên môn Địa Lý

 

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III V.07.05.15 01
4 Giáo viên môn  Sinh học

 

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III V.07.05.15 01
5 Giáo viên môn Giáo dục thể chất

 

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III V.07.05.15 01
6 Giáo viên môn Giáo dục quốc phòng và An ninh

 

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III V.07.05.15 01
7 Nhân viên Thư viện

 

Thư viện viên 01
8 Nhân viên Văn thư

 

Nhân viên 01
TỔNG CỘNG 08

 

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển
2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b)Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d)Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị
sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt  nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
4. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

4.1. Người dự tuyển vào vị trí việc làm Giáo viên THPT
Phải đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo qui định hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp giáo viên đăng ký dự tuyển (Theo Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên
chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập; Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TTBGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT), cụ thể:
– Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên đúng chuyên ngành đăng ký dự tuyển hoặc Đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn đăng ký dự tuyển và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
– Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên trung học phổ thông tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.
4.2.Người dự tuyển vào vị trí việc làm nhân viên Văn thư
Người dự tuyển phải đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo qui định hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp Nhân viên văn thư (Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư), cụ thể:
– Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư – lưu trữ, văn thư hành chính, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư.
– Sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ yêu cầu nhiệm vụ.
4.3. Người dự tuyển vào vị trí việc làm Thư viện viên
Người dự tuyển phải đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo qui định hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp Nhân viên Thư viện theo Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ Văn hoá thể thao du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với
các ngạch viên chức chuyên viên ngành thư viện. Cụ thể:
– Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin – thư viện.
Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin – thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.
– Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện nhiệm vụ được giao.
– Sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ yêu cầu nhiệm vụ.

5. Hồ sơ dự tuyển, thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và phỏng vấn, công bố kết quả
5.1. Thành phần hồ sơ
– Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định sổ 115/2020/NĐ-CP);đồng thời gửi các bản sao các văn bằng, chứng chỉ có liên quan.
Lưu ý: Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
5.2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ
– Ngày 15/9/2023 thông báo tuyển dụng và chỉ tiêu tuyển dụng trên Đài phát thanh Ô Môn và website trường THPT Lương Định Của (http://thptluongdinhcua.edu.vn).
– Từ ngày 15/9/2023 đến hết ngày 14/10/2023: Nhận phiếu đăng ký dự tuyển của người dự tuyển trong giờ hành chính hoặc thông qua đường bưu chính hoặc nộp qua địa chỉ email của trường.
– Ngày 18/10/2023: Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2, đồng thời đăng tải tại website http://thptluongdinhcua.edu.vn và tại bảng thông tin Trường THPT Lương Định Của.
– Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng trường THPT Lương Định Của, địa chỉ số 223 đường Trần Hưng Đạo, khu vực 13, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ; điện thoại: 0292.3861941; Thí sinh có thể nộp hồ sơ qua địa chỉ mail: c3luongdinhcua.cantho@moet.edu.vn;
– Nộp phí tuyển dụng bằng tiền mặt tại Văn phòng trường hoặc qua tài khoản của trường.
Tên chủ tài khoản: Trường THPT Lương Định Của, số tài khoản: 3511.0.1098831.00000 mở tại Kho Bạc NN Ô Môn-Cần Thơ (Lưu ý photocopy/Scan giấy nộp tiền nộp kèm theo hồ sơ dự tuyển)
5.3. Thời gian phỏng vấn, công bố kết quả
– Ngày 26/10/2023:

+ 07 giờ 00 phút: Thí sinh tập trung sinh hoạt nội quy xét tuyển tại trường Lương Định Của, địa chỉ số 223 đường Trần Hưng Đạo, khu vực 13,  phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.
+ 08 giờ 30 phút: Tổ chức xét tuyển vòng 2.
– Ngày 30/10/2023: Thông báo kết quả trúng tuyển đến người dự tuyển và công khai trên website trường THPT Lương Định Của.
6. Phí dự tuyển
Thí sinh tham gia dự tuyển viên chức nộp 500.000 đồng/người khi nộp hồ sơ dự tuyển (Mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).
7. Hình thức, nội dung
7.1. Hình thức: Xét tuyển.
(Hình thức Xét tuyển thực hiện theo quy định tại Mục 3 Nghị định số 115/2020/NĐ- CP về xét tuyển viên chức).
7.2. Nội dung xét tuyển
Vòng 1: Xét điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển thông qua phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
Vòng 2: Xét tuyển thông qua phần phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
7.3. Hình thức, nội dung phỏng vấn
a) Hình thức thi: Thực hành.
b) Nội dung thi
– Mỗi thí sinh dự tuyển sẽ trả lời câu hỏi phỏng vấn của hội đồng sát hạch về kiến thức chuyên môn.
– Đối với vị trí việc làm là giáo viên: Trình bày ý tưởng thiết kế một phần bài giảng bộ môn dự tuyển ngẫu nhiên do bốc thăm trong chương trình cấp học dự tuyển.
– Đối với vị trí việc làm là nhân viên Văn thư: Một số kỹ năng nghiệp vụ, quy tắc ứng xử, khả năng xử lý tình huống và những nội dung khác có liên quan đến ngành, lĩnh vực chuyên môn văn thư lưu trữ (Nghị định số 30/2020/NĐCP).
– Đối với vị trí việc làm là nhân viên Thư viện: Một số kỹ năng nghiệp vụ, quy tắc ứng xử, khả năng xử lý tình huống và những nội dung khác có liên quan đến ngành, lĩnh vực chuyên môn Thư viện viên (Thông tư 02/2022/TTBVHTTDL).
c) Thời gian thi: Thi thực hành 30 phút (trước khi thi thực hành, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
d) Thang điểm thi thực hành: 100 điểm.
Lưu ý: Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành (Vòng 2).
8. Xác định người trúng tuyển
8.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm thực hành (vòng 2) đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ
tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
8.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu đơn vị đã được phân cấp thực hiện tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
9. Thời hạn nhận việc
9.1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Trường THPT Lương Định Của để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.
9.2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Hội đồng tuyển dụng có quyền hủy kết quả trúng tuyển.
Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức của Trường THPT Lương Định Của, năm học 2023-2024. Căn cứ tình hình thực tế, thời gian xét tuyển nếu có thay đổi sẽ được thông tin trên website: http://thptluongdinhcua.edu.vn.

Nguồn tin: cantho.edu.vn