TT Khám phá khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021

20/03/2021

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khám phá khoa học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau:

I. NHU CẦU VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

Nhu cầu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu (chi tiết Phụ lục đính kèm).

Phương thức tuyển dụng: Thông qua thi tuyển.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật.

– Có phiếu đăng ký dự tuyển viên chức.

– Có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của từng vị trí việc làm.

Những trường hợp sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

– Điều kiện về văn bằng, chứng chỉ (chi tiết phụ lục đính kèm).

– Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gồm: TOEFL PBT 400, TOEFL CBT 97, TOEFL ITP 400, TOEFL iBT 30, IELTS 3.0 và TOEIC 350 trở lên). Riêng đối với vị trí yêu cầu trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên ngành Tiếng Anh thì phải có chứng chỉ ngoại ngữ khác đạt trình độ B trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có chứng chỉ tin học trình độ tin học A, B trở lên hoặc chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

(Lưu ý: việc quy đổi giá trị tương đương của chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học thực hiện theo công văn số 4060/UBND-NC ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh).

III. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (có mẫu kèm theo Thông báo này). Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức kèm theo 04 bì thư (có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ thí sinh) và 02 ảnh 4×6 (mặt sau ghi rõ các thông tin của cá nhân về họ tên, ngày tháng năm sinh).

Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và chịu trách nhiệm tính chính xác các thông tin kê khai và tính hợp pháp của các văn bằng, chứng chỉ. Đồng thời, kê khai các văn bằng, chứng chỉ đã được các cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức; không được sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành chờ cấp chứng chỉ để thay thế văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp theo quy định. Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng theo quy định. Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị liên quan thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của Sở và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí.

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển nêu tại điểm b, khoản 2, Mục này hoặc gửi qua đường bưu chính (thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức được tính theo dấu bưu chính trên phong bì).

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức là 30 ngày, kể từ ngày 22/3/2021 đến hết ngày 21/4/2021 (trong giờ hành chính).

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: số 208 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, số điện thoại: 0256. 3520266). Hoặc gửi qua đường bưu chính (thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức được tính theo dấu bưu chính trên phong bì).

Phí dự tuyển: Mức thu phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ nộp, quản lý và sử dụng kinh phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (cụ thể sẽ có thông báo sau).

IV.   NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN

Tổ chức thi tuyển viên chức theo 2 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung

Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên giấy

Nội dung thi gồm 03 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh, 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút.

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

đ) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2.  Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Hình thức thi: Phỏng vấn

Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

Thang điểm: 100 điểm.

đ) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn tại vòng 2.

3.  Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển

Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Khám phá khoa học.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên làm việc tại Trung tâm Khám phá khoa học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: Số 208 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, số điện thoại: 0256. 3520266) để được hướng dẫn./.

(Ghi chú: Đề nghị thí sinh thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khám phá khoa học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định, địa chỉ: skhcn.binhdinh.gov.vn)./.

***** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: Tuyen dung Trung tam KPKH 2021

– Phiếu đăng ký dự tuyển: Mau-phieu-dang-ky-du-tuyen-vien-chuc

Nguồn tin: skhcn.binhdinh.gov.vn