UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 1 năm học 2021-2022

08/06/2021

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-SNV ngày 20/4/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo năm học 2021 – 2022;

Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2021 – 2022 (đợt 1), cụ thể như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 09 (chín) chỉ tiêu, gồm:

Khối Mầm non: 02 chỉ tiêu.

Khối Tiểu học: 06 chỉ tiêu.

Khối Trung học cơ sở: 01 chỉ tiêu.

(kèm theo bảng nhu cầu chi tiết)

2.  Điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Hình thức tuyển dụng: thực hiện thông qua xét tuyển viên chức.

4. Nội dung xét tuyển: thực hiện theo 02 vòng như sau:

a)   Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 (theo quy định tại Khoản 4, Điều 15 Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

b)   Vòng 2

Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển (theo quy định tại Khoản 4, Điều 15 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

Đối với vị trí giáo viên: thực hành giảng dạy 01 tiết trên lớp

+ Giáo viên mầm non: thực hành không quá 30 phút/tiết.

+ Giáo viên tiểu học: tiết thực hành không quá 40 phút/tiết.

+ Giáo viên trung học cơ sở: tiết thực hành không quá 45 phút/tiết.

Trước ngày tổ chức thi thực hành 05 ngày, các thí sinh dự tuyển sẽ được bốc thăm nội dung tiết dạy để chuẩn bị giáo án cho buổi thực hành.

Đối với vị trí nhân viên: phỏng vấn trực tiếp (30 phút/thí sinh).

5.  Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ) tại địa điểm tiếp nhận hoặc gửi theo đường bưu chính.

a) Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 07/6/2021 đến hết ngày 07/7/2021 (trong giờ hành chính, trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

b) Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo, địa chỉ: Số 28 đường Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trong quá trình lập hồ sơ đăng ký dự xét tuyển nếu có vấn đề gì vướng mắc cần giải thích, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ trực tiếp với Phòng Nội vụ – Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Côn Đảo, địa chỉ: Số 28 đường Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, điện thoại: 0254.3830.156 (gặp bà Phạm Thị Vân Lam) để được hướng dẫn.

6. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển (theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ)

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

7.  Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

– Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định tại Khoản 5, Thông báo này.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

8.  Lệ phí xét tuyển

Lệ phí xét tuyển thực hiện theo Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Thời gian thu và mức thu cụ thể, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo sau khi có kết quả vòng 01.

Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo yêu cầu Trưởng Phòng Nội vụ – Lao động

Thương binh và Xã hội, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sen Hồng niêm yết công khai thông báo này tại trụ sở cơ quan, đơn vị mình.

Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo rất mong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp quan tâm, hỗ trợ công tác thông tin, phổ biến rộng rãi đến toàn thể sinh viên được biết về các nội dung tuyển dụng tại Thông báo này./.

(Kèm theo nhu cầu tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm học 2021 – 2022; phụ lục các chế độ, chính sách đối với viên chức sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo)

***** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: Phe duyet nhu cau (TB 305)

– Phụ lục các chế độ phụ cấp: Phu luc cac che do phu cap (TB305)

Nguồn tin: baria-vungtau.gov.vn