UBND huyện Đắk R’Lấp, Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2023

31/03/2023

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND, ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk R’Lấp về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp, Ủy ban nhân dân huyện Đắk R’Lấp thông báo tuyển dụng viên chức Đội Quản lý đô thị huyện Đắk R’Lấp như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG: 07 chỉ tiêu viên chức Đội Quản lý đô thị huyện Đắk R’Lấp, trong đó:
1. Nhóm vị trí việc làm nghề nghiệp chuyên ngành: 06 chỉ tiêu, gồm:
– Vị trí việc làm quản lý trật tự lòng lề đường, nơi công cộng trên địa bàn đô thị: 01 chỉ tiêu;
– Vị trí việc làm quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn đô thị: 02 chỉ tiêu;
– Vị trí việc làm vệ sinh môi trường trên địa bàn đô thị; quản lý, xử lý rác sinh hoạt: 01 chỉ tiêu;
– Vị trí việc làm quản lý hoa viên, công viên, hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn đô thị: 02 chỉ tiêu.
2. Nhóm vị trí việc làm nghề nghiệp chuyên môn dùng chung: 01 chỉ tiêu, gồm:
– Vị trí việc làm Hành chính – tổng hợp: 01 chỉ tiêu.
II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Điều kiện chung
Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
2. Yêu cầu về vị trí việc làm
a) Yêu cầu về vị trí việc làm quản lý trật tự lòng lề đường, nơi công cộng trên địa bàn đô thị:
– Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Xây dựng, Môi trường, Luật;
– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
– Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương. Nếu chưa có thì phải hoàn thiện và bổ sung chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.
b) Yêu cầu đối với vị trí việc làm quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn đô thị:
– Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Hạ tầng kỹ thuật, Quy hoạch, Xây dựng, Môi trường, Luật;
– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số;
– Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương. Nếu chưa có thì phải hoàn thiện và bổ sung chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.
c) Yêu cầu về vị trí việc làm vệ sinh môi trường trên địa bàn đô thị:
– Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành: Quản lý đô thị, Môi trường, Luật;
– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số;
– Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng IV hoặc tương đương. Nếu chưa có thì phải hoàn thiện và bổ sung chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.
d) Yêu cầu về vị trí việc làm quản lý hoa viên, công viên, hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn đô thị:
– Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành: Cây xanh cảnh quan, Môi trường, Luật, Điện;
– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số;
– Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng IV hoặc tương đương. Nếu chưa có thì phải hoàn thiện và bổ sung chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.
d) Yêu cầu về vị trí việc làm Hành chính – tổng hợp:
– Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Quản lý nhà nước, Quản trị văn phòng, Luật, Hành chính;
– Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ;
– Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ;
– Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương. Nếu chưa có thì phải hoàn thiện và bổ sung chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.
3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG XÉT TUYỂN
Xét tuyển viên chức Đội Quản lý đô thị huyện Đắk R’Lấp được thực hiện theo 2 vòng, như sau:
1. Vòng 1
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
2. Vòng 2
a) Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
b) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
c) Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
IV. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức Đội Quản lý đô thị huyện Đắk R’Lấp phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 3 phần này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 3, phần này (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Ủy ban nhân dân huyện sẽ quyết định người trúng tuyển.
3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Ghi chú: Trường hợp người dự tuyển viên chức Đội Quản lý đô thị huyện Đắk R’Lấp thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức Đội Quản lý đô thị huyện Đắk R’Lấp không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ tuyển dụng lần sau.
V. THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (kèm theo bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ để chứng minh điều kiện tiêu chuẩn của vị trí việc làm, đối tượng ưu tiên) – có mẫu kèm theo.
– Hình thức nộp: Nộp trực tiếp hoặc gửi Phiếu đăng ký dự tuyển bằng đường bưu chính. Đối với việc gửi bằng đường bưu chính thì thời gian tính nộp phiếu đăng ký dự tuyển là thời gian Phòng Nội vụ huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông nhận Phiếu đăng ký dự tuyển do bưu điện chuyển đến.
– Địa chỉ tiếp nhận: Phòng Nội vụ huyện Đắk R’Lấp, địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông. Số điện thoại: 02613.647024.
2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (kèm theo bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ để chứng minh điều kiện tiêu chuẩn của vị trí việc làm, đối tượng ưu tiên) là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang thông tin điện tử của UBND huyện Đắk R’Lấp.
3. Thời gian và địa điểm phỏng vấn (vòng 02): Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo sau.
4. Mức thu phí của người dự tuyển để phục vụ công tác xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, thi nâng ngạch thăng hạng công chức, viên chức. Thí sinh nhận Giấy báo thi và nộp lệ phí thi tuyển tại Hội đồng tuyển dung (Phòng Nội vụ huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông).
Ủy ban nhân dân huyện Đắk R’Lấp thông báo tuyển dụng viên chức Đội Quản lý đô thị để cá nhân có nhu cầu đăng ký dự tuyển. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì liên hệ về Ủy ban nhân dân huyện Đắk R’Lấp (qua phòng Nội vụ huyện Đắk R’Lấp, số điện thoại 02613.647024 hoặc đồng chí Võ Thị Sương, Chuyên viên Phòng Nội vụ, số điện thoại 0938.132.927) để được hướng dẫn chi tiết./.

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: dakrlap.daknong.gov.vn