UBND huyện Đắk Song, Đắk Nông tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2024

20/03/2024

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 27/02/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp huyện Đắk Song năm 2024;
Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song thông báo xét tuyển viên chức như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là: 32, trong đó:
– Các trường mầm non, tiểu học, THCS: 30 chỉ tiêu, cụ thể:
+ Giáo viên bậc mầm non: 02 chỉ tiêu;
+ Giáo viên bậc tiểu học: 17 chỉ tiêu;
+ Giáo viên bậc THCS: 10 chỉ tiêu;
+ Nhân viên Kế toán trường học: 01 người
– Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thông: 01 chỉ tiêu.
– Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp: 01 chỉ tiêu
Trong tổng số 30 chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục, dành 04 chỉ tiêu cho đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó 03 chỉ tiêu thuộc vị trí việc làm giáo viên bậc tiểu học môn chung và 01 chỉ tiêu thuộc vị trí việc làm giáo viên bậc mầm non.
Trong trường hợp không tuyển đủ 04 chỉ tiêu người dân tộc thiểu số, thì số chỉ tiêu tuyển thiếu không được tính bù sang cho nhóm thí sinh còn lại.
(Có Phụ lục số 02 kèm theo)
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ HỒ SƠ THAM GIA DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC:
1. Đối tượng
Những người tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học, sau đại học ở trong và ngoài nước, có đủ trình độ chuyên môn, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu tuyển dụng, có nguyện vọng công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập huyện Đắk Song.
2. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển:
2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
2.2. Yêu cầu về văn bằng chứng chỉ đối với từng vị trí tuyển dụng
(có Phụ lục số 01 kèm theo)
2.3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiên bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
c) Những người thuộc trường hợp quy định tại Điều 52, Luật Kế toán ngày 20/11/2015 và Điều 19, Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ (đối với vị trí tuyển dụng nhân viên kế toán).
3. Đối tượng được ưu tiên và điểm ưu tiên:
3.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
3.2. Những người thuộc nhiều diện ưu tiên.
Trường hợp người dự kỳ xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Khoản
3.1 Mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
– Phiếu đăng ký dự tuyển (Có biểu mẫu kèm theo Thông báo này).
– Thí sinh nộp trực tiếp hồ sơ tuyển dụng tại Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ huyện Đắk Song) hoặc qua đường bưu điện. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày Thông báo xét tuyển công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song tại địa chỉ http://daksong.daknong.gov.vn.

III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG
Việc tuyển dụng được tổ chức bằng hình thức xét tuyển, thực hiện theo 2 vòng như sau:
1. Vòng 1
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
2. Vòng 2 : Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Hình thức thi: thực hành (đối với thí sinh dự tuyển viên chức giáo viên) và phỏng vấn (đối với các thí sinh còn lại); không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi.
b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
c) Thời gian thi:
– Đối với vị trí dự tuyển viên chức giáo viên: thí sinh dự tuyển sẽ giảng dạy trực tiếp trên lớp học thực tế trong thời gian 45 phút đối với bậc Trung học cơ sở, 35 phút đối với bậc Tiểu học, từ 30 phút đến 40 phút đối với bậc Mầm non.
– Đối với vị trí dự tuyển Kế toán trường học; Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông; Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp : thi phỏng vấn trong thời gian 30 phút (thí sinh có tối đa 15 phút để chuẩn bị trước khi được phỏng vấn).
d) Thang điểm: 100 điểm.

IV. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN VÀ PHÂN CÔNG CÔNG TÁC SAU KHI TRÚNG TUYỂN.
1. Xác định người trúng tuyển
1.1. Người trúng tuyển.
Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục 3 Phần III Kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng, cụ thể như sau:
– Đối với bậc Tiểu học và Trung học cơ sở: lấy người có số điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên ở từng môn học;
– Đối với bậc Mầm non: lấy số điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên của toàn bậc học mầm non;
– Đối với Kế toán trường học; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông; Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp: lấy số điểm của người có số điểm cao nhất ở vị trí việc làm cần tuyển dụng.
1.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1.1 mục 1 phần này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
1.3. Việc xác định người trúng tuyển là thí sinh dân tộc thiểu số (thuộc 4 chỉ tiêu nêu tại phần I của Thông báo này):
Đối với vị trí giáo viên tiểu học môn chung: lựa chọn 4 người có số điểm cao nhất trong số thí sinh người dân tộc thiểu số đủ điều kiện, từ người thứ 5 trở xuống sẽ được tính điểm cạnh tranh với nhóm thí sinh còn lại.
1.4. Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức này không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
2. Phân công công tác cho viên chức ngành giáo dục sau khi trúng tuyển.
Thí sinh sau khi trúng tuyển phải chấp hành sự phân công công tác của Ủy ban nhân dân huyện.
Lưu ý: Người dự thi được thông báo về từng vị trí việc làm tại những trường học có chỉ tiêu tuyển dụng (theo bảng biểu số 02 kèm theo Thông báo này). Các trường trong biểu số 02 là những đơn vị mà người trúng tuyển có thể được phân công công tác sau khi trúng tuyển, không phải là đơn vị đăng ký dự tuyển.

V. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, LỆ PHÍ DỰ TUYỂN
1. Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (Có biểu mẫu kèm theo Thông báo này), như sau:
– Thí sinh nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính đến Phòng Nội vụ huyện Đắk Song, địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại liên hệ 02613.509.444.
– Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo xét tuyển công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song tại địa chỉ http://daksong.daknong.gov.vn.
2. Lệ phí dự tuyển:
Mức thu lệ phí dự xét tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT- BTC ngày 28/10/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
3. Địa điểm ôn tập và thi vòng 2, Hội đồng xét tuyển sẽ thông báo cụ thể cho thí sinh được biết sau.
4. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:
Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp (trong giờ hành chính) hoặc qua đường bưu điện về Phòng Nội vụ huyện Đắk Song, địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông. Nếu nộp qua đường bưu điện thì thời hạn 30 ngày tính được tính từ ngày ban hành Thông báo này đến ngày trên dấu bưu cục nơi gửi.

VI. THỜI GIAN TỔ CHỨC XÉT TUYỂN 

Stt Nội dung công việc Thời gian thực hiện
1 Ban hành Thông báo về việc tổ chức tuyển dụng. Kể từ ngày ký ban hành

Thông báo này

 

2

Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ xét tuyển. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng (Dự kiến từ ngày 18/3/2024 đến hết ngày 17/4/2024).
 

3

Tổng hợp hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển. Dự kiến 03 ngày làm việc (từ ngày 18/4/2024 đến hết ngày 20/4/2024)
 

 

4

Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại phiếu dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm. Dự kiến 03 ngày làm việc (từ ngày 22/4/2024 đến hết ngày 24/4/2024)
 

 

5

 

Thông báo triệu tập đối với thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2.

Chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1 (Dự kiến từ ngày 26/4/2024 đến hết ngày 04/5/2024).
 

6

Tổ chức ôn tập; Xây dựng đề;

Tổ chức sát hạch vòng 2.

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 (Dự kiến từ ngày 07/5/2024 đến hết ngày 21/5/2024)
 

 

7

Tổng hợp và báo cáo kết quả vòng 2 cho Chủ tịch UBND huyện xem xét, công nhận kết quả tuyển dụng Báo cáo kết quả xét tuyển về Sở Nội vụ tỉnh theo quy định Chậm nhất 05 ngày làm việc (từ ngày 22/5/2024 đến ngày 28/5/2024
 

8

Thông báo công khai và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển cho thí sinh dự tuyển Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng (Dự kiến từ ngày 31/5/2024 đến hết ngày 10/6/2024)
 

9

Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, phân công công tác theo đúng vị trí, chỉ tiêu đăng ký tuyển dụng. Trong thời hạn 30 ngày (Dự kiến từ ngày 11/6/2024 đến ngày 11/7/2024)

Trong quá trình tổ chức thực hiện, thời gian có thể thay đổi theo tình hình thực tế và sẽ được thông báo đến thí sinh biết, thực hiện.

Các thông tin liên quan đến kỳ xét tuyển sẽ được UBND huyện thường xuyên cập nhật tại trang thông tin điện tử: http://daksong.daknong.gov.vn để các thí sinh có thể tra cứu kịp thời; mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp về Phòng Nội vụ qua số điện thoại: 02613.509.444 để được hướng dẫn./.

***** Đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: daksong.daknong.gov.vn