UBND huyện Đức Trọng, Lâm Đồng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022

13/09/2022

Theo Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Đức Trọng về việc Tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập huyện Đức Trọng năm 2022;
Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập huyện Đức Trọng năm 2022, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Đức Trọng.
1. Đơn vị sự nghiệp giáo dục
1.2. Tổng chỉ tiêu thiếu, cần tuyển dụng: 155 chỉ tiêu, trong đó:
1.2.1. Chỉ tiêu giáo viên: 132 chỉ tiêu.
– Giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26) : 23 chỉ tiêu.
– Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) : 68 chỉ tiêu.
– Giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32) : 41 chỉ tiêu.
1.1.2. Chỉ tiêu nhân viên: 23 chỉ tiêu.
– Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm (mã số V.07.07.20): 01 chỉ tiêu.
– Nhân viên Thư viện hạng IV (mã số V.10.02.07) : 03 chỉ tiêu.
– Kế toán viên trung cấp (mã số 06.032) : 05 chỉ tiêu.
– Văn thư viên trung cấp (mã số 02.008) : 03 chỉ tiêu.
– Nhân viên Y tế hạng IV (mã số V.08.03.07) : 11 chỉ tiêu.
2. Đơn vị sự nghiệp khác
Tổng chỉ tiêu thiếu, cần tuyển dụng: 20 chỉ tiêu, trong đó:
– Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III (mã số: V.03.10.29): 10 chỉ tiêu;
– Kỹ thuật viên quản lý bảo vệ rừng hạng IV (mã số: V.03.10.30): 06 chỉ tiêu;
– Giáo viên THPT hạng III (mã số V.07.05.15): 02 chỉ tiêu;
– Kế toán viên (mã số 06.031): 01 chỉ tiêu;
– Chuyên viên (mã số 01.003): 01 chỉ tiêu.
3. Nhu cầu, chỉ tiêu cụ thể đối với từng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo biểu 01-TDVC đính kèm.

II. TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
1. Giáo viên mầm non:
– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.
– Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III hoặc cam kết phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.
2. Giáo viên tiểu học:
– Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
– Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III hoặc cam kết phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.
3. Giáo viên trung học cơ sở:
– Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
– Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III hoặc cam kết phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.
4. Giáo viên trung học phổ thông:
– Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
– Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III hoặc cam kết phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.
5. Viên chức làm công tác thiết bị, thí nghiệm:
– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành công nghệ thiết bị trường học hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành khác (Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ) phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học trở lên.
– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.
– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên phù hợp với từng vị trí tuyển dụng hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số theo quy định.
6. Viên chức làm công tác thư viện: có bằng tốt nghiệp trung cấp về chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện.
– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.
– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên phù hợp với từng vị trí tuyển dụng hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số theo quy định.
7. Viên chức làm công tác kế toán:
– Kế toán viên:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành Tài chính Kế toán, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính ngân hàng.
+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên;
+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên phù hợp với từng vị trí tuyển dụng hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số theo quy định.
– Kế toán viên trung cấp: có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
8. Viên chức làm công tác văn thư: có bằng tốt nghiệp trung cấp về chuyên ngành văn thư lưu trữ hoặc chuyên ngành khác trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư.
9. Viên chức làm công tác y tế: có bằng tốt nghiệp trung cấp y sĩ trở lên.
10. Quản lý bảo vệ rừng viên: có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Kiểm lâm, Lâm nghiệp, Lâm sinh, Lâm học, Quản lý tài nguyên rừng, Quản lý đất đai, Sinh học, Luật.
11. Kỹ thuật viên quản lý bảo vệ rừng: có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành: Kiểm lâm, Lâm nghiệp, Lâm sinh, Lâm học, Quản lý tài nguyên rừng, Quản lý đất đai, Sinh học, Luật.
12. Chuyên viên: có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Quản lý Nhà nước, Hành chính.
Tiêu chuẩn theo từng vị trí tuyển dụng được quy định chi tiết tại biểu 01-TDVC kèm theo Thông báo này.
III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;
– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN CỦA THÍ SINH:
1. Thời gian phát hành và nhận phiếu đăng ký dự tuyển: trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng.
Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.
Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ nộp một phiếu đăng ký dự tuyển và chỉ được đăng ký vào một vị trí tuyển dụng (có nguyện vọng đăng ký vào 01 vị trí việc làm thuộc cơ quan, đơn vị theo chỉ tiêu tuyển dụng), thí sinh nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào hai vị trí tuyển dụng trở lên sẽ không được dự đợt xét tuyển viên chức.
Thí sinh kê khai phiếu phải đúng sự thật, đầy đủ các nội dung yêu cầu trong phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung kê khai trong phiếu.
2. Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển:
+ Đối với sự nghiệp giáo dục: tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Trọng; số 03 Hoàng Hoa Thám, Lô 90, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Số điện thoại: 02633.843.124)
+ Đối với sự nghiệp khác: tại Phòng Nội vụ huyện Đức Trọng; Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Số điện thoại: 02633.647.964).
V. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN
1. Hình thức xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:
1.1. Vòng 1: kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
1.2. Vòng 2: thực hiện phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, bao gồm: kiến thức chung và kỹ năng, kiến thức chuyên ngành.
2. Nội dung xét tuyển:
2.1. Phần 1 kiến thức chung: bao gồm Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Giáo dục (đối với vị trí thuộc đơn vị sự nghiệp giáo dục, Trung tâm GDNN-GDTX), Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020; Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020; các Thông tư, văn bản của các cấp liên quan đến vị trí việc làm cần tuyển.
2.2. Phần 2 kỹ năng, kiến thức chuyên ngành:
– Đối với vị trí giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT: trình bày kế hoạch giảng dạy một bài, một phần hoặc một nội dung kiến thức theo chương trình giáo dục hiện hành đối với từng cấp học.
– Đối với vị trí nhân viên trường học và các vị trí viên chức khác: bao gồm các văn bản chuyên môn, chuyên ngành theo yêu cầu của từng vị trí tuyển dụng.
2.3.Thời gian phỏng vấn: 30 phút/01 thí sinh (trước khi phỏng vấn, thí sinh có không quá 15 phút để chuẩn bị).
2.4. Thang điểm: điểm phỏng vấn (tổng điểm của phần kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành) được tính theo thang điểm 100.
2.5. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
3. Địa điểm phát hành đề cương ôn tập và nhận phí dự tuyển:
– Đối với sự nghiệp giáo dục: tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Trọng; số 03 Hoàng Hoa Thám, Lô 90, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Số điện thoại: 02633.843.124)
– Đối với sự nghiệp khác: tại Phòng Nội vụ huyện Đức Trọng; Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Số điện thoại: 02633.647.964).
– Phí tài liệu ôn tập phục vụ cho xét tuyển: 300.000 đồng/bộ tài liệu.
4. Thời gian và địa điểm xét tuyển:
– Thời gian tổ chức phỏng vấn (vòng 2): dự kiến từ ngày 01/10 đến ngày 20/10/2022.
– Địa điểm phỏng vấn: dự kiến tại trường Tiểu học Nghĩa Hiệp, huyện Đức Trọng.
(Thời gian, địa điểm phỏng vấn sẽ có thông báo cụ thể sau).
5. Trường hợp thay đổi nội dung thông báo tuyển dụng, UBND huyện Đức Trọng sẽ thông báo công khai trước khi khai mạc kỳ tuyển dụng theo quy định.
6. Nội quy, quy chế, lịch thi, danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 và một số nội dung liên quan đến kỳ tuyển dụng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện Đức Trọng tại địa chỉ: http://ductrong.lamdong.gov.vn; đề nghị các thí sinh thường xuyên theo dõi, cập nhập để biết các thông tin của kỳ tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập huyện Đức Trọng năm 2022.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Thông tin huyện và các đơn vị liên quan thực hiện thông báo công khai trên sóng phát thanh huyện, niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện; đăng tải Thông báo này và các nội dung liên quan đến tuyển dụng viên chức trên trang thông tin điện tử của huyện Đức Trọng tại địa chỉ: http://ductrong.lamdong.gov.vn.
2. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan biên soạn tài liệu và phát hành, tiếp nhận hồ sơ thí sinh dự xét tuyển vào các đơn vị sự nghiệp giáo dục; phối hợp triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch tuyển dụng đã xây dựng đúng theo quy định hiện hành. Tham mưu công khai Thông báo tuyển dụng này trên báo Lâm Đồng…
3. Giao phòng Nội vụ huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan biên soạn tài liệu và phát hành, tiếp nhận hồ sơ thí sinh dự xét tuyển vào các đơn vị sự nghiệp khác; phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch tuyển dụng đảm bảo theo đúng quy định.
4. Các đơn vị sự nghiệp công lập có chỉ tiêu xét tuyển viên chức:
Thông báo, niêm yết công khai Thông báo này và các văn bản liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập huyện Đức Trọng năm 2022 tại trụ sở cơ quan, đơn vị.
Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập huyện Đức Trọng năm 2022.

***** Tệp đính kèm:

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Nguồn tin: lamdong.gov.vn